Zorg

 

  1. Curatieve zorg.

Nederland wordt in internationaal verband dikwijls geprezen vanwege de kwaliteit en de bereikbaarheid van het gezondheidszorgsysteem. Wat de kosten betreft bevindt Nederland zich in de middenmoot van vergelijkbare Europese landen.

Maar zoals ook elders staat het systeem onder grote financiële druk: het dreigt onbetaalbaar te worden. Dit probleem heeft alle aandacht van de nationale overheid. De momenteel ingezette deconcentratie van met name de Jeugdzorg en de Ouderenzorg is vooral een gevolg van deze financiële druk. Hoewel we vooralsnog niet ontevreden zijn met de huidige situatie, is waakzaamheid van gemeentewege nodig, temeer omdat de volledige consequenties van dit beleid nog niet duidelijk zijn. Zeker is dat van alle inwoners een grotere eigen verantwoordelijkheid en een grotere eigen bijdrage in de kosten zal worden gevraagd.

Het CDA zal binnen de kaders van de gemeentelijke politiek er nauwlettend op toezien, dat niemand boven zijn krachten wordt beproefd en dat de zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft. Dat zijn we op basis van onze uitgangspunten (solidariteit vóór alles) verplicht.

De voorzieningen van curatieve zorg zullen naar mening van het CDA blijvend gericht moeten zijn op met name de aanwezigheid van de zogenaamde ‘eerstelijns-zorg’, t.w.  huisartsgeneeskunde, tandartsgeneeskunde, apotheek en fysiotherapie. Indien geen vestigingen van deze zorg in de directe omgeving haalbaar blijken, dient in huisbezoek en een spreekuurfunctie te worden voorzien.

Wat de ‘tweedelijns-zorg’ betreft (alleen op verwijzing bereikbaar), zal met name de verpleeghuisfunctie adequaat aanwezig moeten zijn. In dat kader heeft het CDA zich sterk gemaakt voor de komst van het ‘Samen Zorgen Huis’ en zal dit blijven doen, met name ook voor de ziekenhuis-vervangende zorg, omdat zorg dicht bij huis in onze overtuiging altijd beter is.

  1. Preventieve zorg.

Een verzekeringssysteem, zoals in Nederland voor de zorg aanwezig, houdt zich slechts zeer beperkt bezig met preventieve zorg. Vrijwel alle middelen worden besteed aan curatieve zorg. Daar ligt dan ook een grote opgave voor de gemeenschap zelf, met name de lokale gemeenschap. Preventieve zorg is namelijk zeer effectief en kan een wezenlijk bijdrage leveren aan de gezondheid in brede zin, zoals die door de Wereld Gezondheidsorganisatie

wordt gedefinieerd: “…een toestand van fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden…’

Een krachtig, solidair en intensief gemeenschapsleven, zoals CDA Leudal dat voorstaat, is daartoe een eerste voorwaarde. In een gemeenschap waarin wordt omgezien naar elkaar, zal niemand lang buiten de focus blijven van de sociale omgeving. In dat kader kunnen en moeten daar ontmoetingsmogelijkheden, mantelzorg, burenhulp, tafeltje-dek-je, klussenhulp en dergelijke tot volwassen ontwikkeling komen. Isolement, eenzaamheid, immobiliteit zijn slechte voorwaarden voor een goede gezondheid. Dat geldt met name ook voor de geestelijke gezondheid, die helaas in onze maatschappij hardnekkige vormen heeft aangenomen.

Hier ligt voor het CDA vanuit haar uitgangspunten een veeleisende politieke agenda.

Hierbij mag niet ongenoemd zijn dat sport in preventief opzicht een grote rol kan vervullen ten aanzien van de gezondheid. ‘Een gezonde ziel in een gezond lichaam.’

Voor alle levensfuncties is flink bewegen een basisvoorwaarde. Zeker voor de opgroeiende jeugd is elke inspanning op gebied van de sport zeer effectief.

Voor elke inwoner van de gemeente Leudal ligt er een uitdaging een steentje bij te dragen aan de gezondheid van deze gemeente. Het CDA wil dit bevorderen en de inwoners uitdagen ‘mee te doen’.