Inbreng CDA Leudal bij behandeling kaderbrief in raadsvergadering 30-06-2015

Inbreng CDA-Leudal bij behandeling kaderbrief in raadsvergadering 30-06-2015

In afgelopen begrotingsvergadering heeft u kennis kunnen nemen van de trend die het CDA waarneemt, namelijk een terugtrekkende overheid. Dat is voor het eerst in 50 jaar. Dit terug treden van de overheid wordt ook wel aangeduid als: de kanteling.

Tevens heeft u kennis kunnen nemen van de grondgedachte van CDA-Leudal. Namelijk rekening houden met de mensen die om welke reden dan ook niet geheel in staat zijn om hun eigen boontjes te doppen. Verder willen wij er zorg voor dragen dat de leefbaarheid van onze kernen behouden blijft. En juist die leefbaarheid in de toekomst, vraagt van ons dat we voortdurend in de kwaliteit van die leefbaarheid in de dorpen moeten investeren.

Tijdens de begrotingsvergadering heeft het CDA reeds aangegeven verantwoordelijkheid te nemen gezien de noodzaak van bezuinigingen, mede met het oog op de druk die lag vanuit het mogelijke verscherpte toezicht van de provincie indien we de begroting niet in een financieel evenwichtiger perspectief zouden zetten.

Vanuit deze verantwoordelijkheid en in samenhang met onze eerdergenoemde grondgedachte hebben we indertijd ons keuzes al als volgt samengevat : 1. minder bezuinigingen voor de verenigingen, 2. ruimte houden voor kunst en cultuur, 3. hart hebben voor de kern van de samenleving te weten de jeugd, immers de jeugd heeft de toekomst. Kortom: het behouden van de identiteit van ons mooie Leudal.

Ook hebben we toen al aangegeven om mogelijke meevallers ten gunste te laten komen van de samenleving. Met name richting de leefbaarheid van onze dorpen. Welnu, het economisch perspectief lijkt zich positief te ontwikkelen. In dat kader kunt u de navolgende bijdrage plaatsen. In onze reactie op de kaderbrief, kiezen wij ervoor om vandaag uitspraken te doen, die wat ons betreft duidelijk richting moeten geven aan het college. En dan rekenen wij erop dat het college de financiële uitwerking hiervan laat landen in de begroting voor komend jaar. Naar onze verwachting zal er in de komende tijd namelijk ook meer beeld komen over de daadwerkelijke ontwikkeling op financieel gebied en wat dit concreet betekent voor onze gemeente.

We hebben kennis genomen van de amendementen en moties van de andere fracties. Enkele moties en amendementen vinden op deelgebieden duidelijke raakvlakken met onze inbreng. Wij adviseren het college deze in dat kader mee te wegen in de uitwerking van de begroting. Zoals in mijn verdere betoog zal blijken, is de CDA-inbreng op een aantal onderwerpen meer vergaand dan de ingediende amendementen. Juist omdat wij richting willen geven en het college de ruimte willen geven om hun verantwoordelijkheid te nemen bij de vertaling daarvan in het uiteindelijke begrotingsvoorstel aan de raad, zullen wij de ingediende amendementen en moties ten aanzien van de kaderbrief niet ondersteunen.

Voordat ik concreet de CDA-punten met u doorneem, wil ik de raad en het college nog een keer meegeven dat het CDA Leudal onderkent en erkent dat er ten aanzien van de financiële positie van Leudal een forse opdracht ligt om een evenwichtige begroting te kunnen waarborgen. Tegelijkertijd is ons ook in de afgelopen maanden weer gebleken dat onze inwoners wel voldoende dienstverlening en ondersteuning van allerlei initiatieven vanuit de samenleving wensen. De leefbaarheid en cohesie van onze kernen staat onder druk en men verwacht dat de gemeente het meent als zij de gemeenschap vraagt ‘samen de schouders’ eronder te zetten. Evenwichtig begroten betekent dat je naast het voortdurend kijken naar hoe je kosten kan beperken ook moet blijven kijken of en hoe je inkomsten kunt verhogen. Leudal behoort nog altijd tot een van de goedkoopste gemeenten van Limburg qua belastingdruk, dit is voor ons zeker geen doel op zich. Het CDA kan zich daarom voorstellen dat het college de huidige belastingdruk ook nog als een mogelijke variabele meeneemt als het gaat om de invulling van verwachtingen van de inwoners en de maatregelingen die genomen dienen te worden om de leefbaarheid in stand te houden dan wel te bevorderen binnen de financiële ruimte die de gemeente heeft.

Voorzitter,

Dan kom ik nu toe aan de acht punten die wij aan het college willen meegeven bij het samenstellen van de begroting voor 2016:

 • Muziekfederatie Leudal (MFL).
  De Muziekfederatie Leudal heeft namens de muziekverenigingen in Leudal een zwaar beroep gedaan op alle fracties in deze raad. Men wil méér tijd krijgen om samen met de gemeente te bezien hoe er op termijn enerzijds bezuinigd kan worden op subsidiegelden. Anderzijds wil men waarborgen dat de HAFABRA muziek cultuur en educatie binnen Leudal behouden blijft, met name als het gaat om de jeugd. Ter onderbouwing heeft men ons een kwalitatief zeer goede notitie aangeboden, die wat het CDA betreft, als uitgangspunt genomen kan worden. Het CDA waardeert dit initiatief en complimenteert de muziekverenigingen dat ze met elkaar samenwerken in de federatie. De gemeente krijgt daarmee de betere mogelijkheid van gezamenlijk overleg over de vraag hoe je terug kunt gaan in subsidies, terwijl de prachtige muziek van de HAFABRA muziekverenigingen wordt behouden. Daarbij herkent het CDA dat het niet enkel om deze muziek gaat maar juist ook om zo veel zaken daarom heen die de leefbaarheid in onze dorpen positief beïnvloeden. Wij denken dan aan cultuur, onderwijs, samenhang, gemeenschapszin. Het CDA gaat daarom graag in op deze uitnodiging. “Samen de schouders eronder”. Vanuit deze context wenst het CDA vandaag een krachtig signaal aan het college te geven dat de muziekverenigingen méér tijd wordt gegeven om aan de gewenste veranderingen vorm te kunnen geven. Het CDA steunt de Muziekfederatie in haar standpunt dat ‘samenwerking’ het speerpunt moet zijn om tot opschaling en daarmee tot kostenbesparing te komen. Het CDA adviseert het college dringend om, de genoemde notitie van de Muziekfederatie Leudal te betrekken bij de samenstelling van de begroting 2016.
 • Zoals ook in afgelopen begrotingsvergadering aangegeven ziet het CDA de bibliotheek als een basisvoorziening. Het college is in afwachting van de uitkomsten van de lopende aanbesteding. Dat is prima. Wel krijgen wij graag straks bij de presentatie daarvan een duidelijk beeld hoeveel gelden er zullen gaan naar huur, hoeveel naar aanschaf en afschrijving van boeken en hoeveel naar personeelskosten. En dat in vergelijk met hoe die verdeling in 2014 en 2015 was. Bij definitieve besluitvorming zal het CDA in ieder geval als uitgangspunten nemen, dat de bibliotheek als basisvoorziening in stand wordt gehouden en dat de gewenste bezuiniging op de bibliotheek niet mag leiden tot een hoger risico dat basisscholen in kernen een sluiting moeten overwegen vanwege het wegvallen van inkomsten vanuit bestaand bibliotheekwerk.
  We geven daarmee het college de opdracht om de mogelijke consequenties hiervan door te vertalen in de begroting.

Tot nu toe is in deze raad door diverse partijen gesproken over het handhaven van 7 servicepunten in de scholen. Wat het CDA betreft is 7 servicepunten echt het minimum, maar liever geven wij het college de opdracht om te onderzoeken of het ook kan lukken om servicepunten te realiseren in ALLE scholen van Leudal. Voor de jeugd en de taalontwikkeling van de jeugd zou dat immers het allerbeste zijn.

 • Ook ten aanzien van de peuterspeelzalen neemt het CDA als uitgangspunt dat de beoogde bezuinigingen op de peuterspeelzalen niet mogen leiden tot een hoger risico dat basisscholen als gevolg hiervan een sluiting in een dorp moeten overwegen. Samen met de bibliotheken kunnen peuterspeelzalen zorgen voor voldoende ‘traffic’ binnen de scholen, zodat ook in onze kleinere dorpen zoveel mogelijk basisscholen kunnen blijven bestaan. Ontwrichting van de basisscholen moet worden voorkomen. Belangrijk voor het CDA dus: de positie van de basisscholen in de dorpen, maximaal faciliteren.
 • Zwembad het Ligteveld in Neer.
  Ons voorstel is om het Zwembad in Neer te blijven subsidiëren. Op zijn minst totdat er meer duidelijkheid is over de concrete plannen, financiering en exploitatie van Sportpark Leudal Oost.
  Ligteveld is de zwemvoorziening voor héél Leudal. Ook is het zwembad zoals aangegeven onderdeel van Sportpark Leudal-Oost. Nu niet meer subsidiëren betekent kapitaalvernietiging als het binnen een van de varianten van Sportpark Leudal-Oost weer in gebruik genomen zou moeten worden. Behoud van het zwembad is immers een van de randvoorwaarden die de klankbordgroep als voorwaarden heeft gesteld. Zoals verder uit de gegevens blijkt, wordt er veel gebruik gemaakt van het zwembad. Dit komt ten goede aan sport en beweging, maar ook aan de leefbaarheid en samenhang van alle dorpen in Leudal.
 • Het CDA is blij met de concrete stappen die B&W onderneemt om de voortdurende stijging in beheerkosten van de groenvoorziening in kernen te keren. En daarmee structurele bezuinigingen te realiseren. Dat vraagt wel om een goede toelichting aan onze inwoners zodat duidelijk voor hen is wat de voordelen van deze stappen zijn. Naast een beperkt aantal kritische geluiden, horen we gelukkig met name veel positieve geluiden. Vooral vanuit de dorpen waarin al eerder in het seizoen concrete acties in gang zijn gezet. Zo horen wij bijvoorbeeld dat de omvorming van perken en plantsoenen tot gazons, een méér open en overzichtelijke sfeer geeft. Wel vragen wij B&W onze eerdere suggestie over te nemen en ook gebruik te maken van bijenmengsels in plantsoenen. Hoe staat het college ten opzichte van deze suggestie? Verder vindt het CDA dat de inwoners er bij dit nieuwe beleid vanuit moeten kunnen gaan dat het gras voldoende gemaaid wordt. En dat te hoog gras niet mag leiden tot onoverzichtelijke en onveilige situaties. Wij geven het college dan ook de opdracht om financiële ruimte te zoek om de frequentie van het maaien in 2016 weer op te kunnen voeren tot het niveau dat we gewend waren.
 • Glasvezeltraject
  het CDA acht het van groot belang om ook ons buitengebied te ontsluiten voor de digitale snelweg. Wij roepen het college op om actief naar mogelijkheden te zoeken om ook in ons buitengebied glasvezel mogelijk te maken. Tijdens de grootschalige operatie van 2011 en 2012 is de glasvezel met veel succes aangelegd in ALLE dorpen van Leudal (dat is nog altijd een uniek feit dat nagenoeg nergens in Limburg is geëvenaard).
  Nu doorpakken in het buitengebied. Is nu 92 % van alle adressen aangesloten op glasvezel, het CDA gaat voor 100 %.
 • Omgevingsplan N280
  Het omgevingsplan voor de maatregelen die genomen dienen te worden aangaande de N280 in het bijzonder rondom Baexem is wat het CDA betreft een belangrijk middel om in beeld te brengen welke consequenties dit heeft en welke aanpassingen deze raad reeds heeft voorgesteld. Wij vragen het college dit plan met spoed op te pakken en te communiceren.
 • 3 decentralisaties
  Met betrekking tot de 3d’s zijn we nu ruim een half jaar op weg. De eerste financiële resultaten en vergelijkingen met de begroting beginnen zich nu af te tekenen. Wij beseffen echter goed dat het nog te vroeg is om hier conclusies uit te kunnen trekken. Wij verzoeken het college om inzichtelijk te maken of (met de kennis van nu) de begroting inclusief de toegevoegde reserveringen voldoende is om de kosten te dekken. In de begroting verwachten wij hier meer duidelijkheid over.

Voorzitter,

Dit waren de acht punten die het CDA aan het college wil meegeven bij het samenstellen van de nieuwe begroting. We vertrouwen erop dat we de eerste resultaten over enkele weken in de conceptbegroting kunnen terugzien.

Nog enkele vragen richting het college van zaken die ook nog verdere vertaling dienen te vinden richting de begroting.

Vraag 1: Hoogwaterbescherming.
In het kader tot hoogwaterbescherming heeft onze gemeente een belangrijke taak voor de versterking van de waterkering ter beveiliging van primair de kernen Buggenum en Neer. Kan het college aangeven wat de stand van zaken omtrent deze bescherming is?

Vraag 2: Hoe staat het met de voortgang van Sportpark Leudal-Oost?

Vraag 3: Hoe zit het met de voortgang van een mogelijke wielerbaan in Leudal?

Vraag 4: Wat is de stand van zaken inzake de concessies aangaande de stations in Baexem c.q. Haelen?

Vraag 5: Is er een reactie van GS ontvangen omtrent het Samen Zorgen Huis en wat betekent deze reactie voor Leudal en het SZH?