Uitgangspunten

Mens- en Maatschappijbeeld CDA Leudal

De mens is een indvidu, autonoom, zichzelf, persoonlijk. Dat is essentieel. Maar even essentieel is dat de mens een sociaal wezen is. De mens is geen mens als hij geen medemens is. Het ik als individu en het ik als sociaal wezen geeft van nature een spanninsgveld.  Politieke ideologieen hebben van oudsher getracht dit spanningsveld op te heffen door een keuze te maken richting indidu dan wel richting sociaal wezen. Het CDA kiest voor het midden: een mensbeeld waarbij het rolmodel een evenwichtige persoonlijkheid is. Bij die evenwichtige persoonlijkheid horen waardigheid, fierheid, zelfredzaamheid en kritisch. Maar ook het nastreven van solidariteit en het compassie hebben met authentiek menselijk tekort, handicap, achterstand en armoede.  Een evenwichtige persoonlijkheid denkt inclusief: iedere mens hoort erbij.

Binnen onze maatschappij wil de politiek  de verhouding regelen tussen de overheid en de individuele mens. Het CDA wil dat doen vanuit de mens die je aantreft in zijn omgeving, in zijn context, in zijn habitat. En vanuit de verantwoordelijkheid die de individuele mens heeft ten opzichte van zijn omgeving en zijn context. Vandaar dat het CDA de verhouding tussen overheid en mens het liefst regelt vanuit de mens in gemeenschap: in gezin, in werk, in dorp, in gemeente, in verenigingen, in clubs.

Definitie ‘Leefbaarheid’ CDA Leudal

Leefbaarheid van een gemeente is de mate van aantrekkelijkheid en geschiktheid om erin te leven. Het is aantrekkelijk en geschikt om te leven in Leudal als:

  • Mensen elkaar kunnen ontmoeten
  • Mensen hun opleidingen/werk kunnen bereiken via (openbaar) vervoer
  • Mensen kunnen recreeren en sporten op acceptabele (fiets)afstand
  • Mensen betaalbare voorzieningen hebben voor iedere fase in hun leven

Definitie ‘Zelfstandigheid van de burger’ CDA Leudal

CDA Leudal wil de burger respecteren in zijn mens-zijn, accepteren en stimuleren dat hij/zij zelfredzaam wil en moet zijn. Dit vanuit de wetenschap dat hij/zij onderdeel is van een sociale context en daar een rol in heeft. Zelfredzaamheid vanuit actieve betrokkenheid met andere mensen en met compassie voor authentieke tekorten.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft een rol om Leudal leefbaar te maken en te houden. Tegelijkertijd heeft de gemeente om meerdere redenen de verantwoordelijkheid om zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners te respecteren en te stimuleren.