Missie en Visie

Missie CDA Leudal

Na vele jaren waarin de overheid steeds meer levensterreinen tot haar domein is gaan beschouwen, zal in de komende jaren de overheid terug moeten treden. Er zijn meer redenen hiervoor maar de meest belangrijke zijn dat de voorzieningen onbetaalbaar zijn geworden (ondanks hoge belastingen) en dat de overheidsbemoeienis tot grotere bureacratie heeft geleid, die vrijheid kan belemmeren.  Deze verandering zal pijn gaan doen bij veel mensen en vraagt om een cultuuromslag waar we nog jaren mee zullen worstelen. We moeten naar meer zelfsturing, naar meer autonomie in eigen kring en naar subsidiariteit. Het CDA Leudal wil als politieke partij pro-actief samenwerking zoeken met de inwoners van Leudal en vanuit de kracht in de samenleving tot verantwoorde keuzes komen bij de invulling en uitvoer van het taken- en uitgavenpakket van de gemeente.

Visie CDA Leudal

CDA Leudal wil politiek bedrijven die in dienst staat van het algemeen belang. Het gaat niet om het politieke spel, het gaat om waar het politieke spel toe dient en wat we daar als gehele gemeenschap mee willen bereiken. Geen ‘vriendenpolitiek’,  geen ‘machtsmisbruik’,  geen gemakzucht door het volgen van wat de meerderheid zal vinden. Minderheden hebben dezelfde democratische rechten als de meerderheid. De moed hebben om vόόr te gaan bij moeilijke keuzes in dienst van het algemeen belang.