Inbreng raadsvergadering 2 februari 2016

Geachte voorzitter,

Sinds tientallen jaren wordt er gesproken over de planvorming rondom de N280. Het punt lijkt aangekomen dat provincie Limburg daarover later dit jaar een planologische inpassingsprocedure (de PIP) gaat starten. Zoals bekend, is enkele maanden geleden bekend geworden dat de nieuwe weg vooral op het gebied van Leudal veel duurder uitvalt dan aanvankelijk gedacht. Vrijdag a.s. wordt in Maastricht weer gesproken over de maatregelen die nog wel of juist niet binnen het beschikbare budget passen. De aanpassingen van de laatste weken geven aan dat het een voor ons onacceptabele uitgeklede versie van de 3c variant wordt. Vrijdag ligt opnieuw op tafel of de betere variant 5e ook onderzocht wordt.

Vanuit het CDA zijn we daarover heel helder: Wij willen als gemeente Leudal nauw betrokken zijn bij de beslissing die nu genomen worden omdat een aanzienlijk deel van het wegvak van de N280 door onze gemeente loopt.

Dat er actie nodig is moge duidelijk zijn. Voor het CDA zijn daarbij een aantal aspecten van belang. Zo dient de veiligheid verbetert te worden. Ook de kwaliteit van de woonomgeving verdient een impuls. Tevens dient de bereikbaarheid vergroot te worden. Reden te over om in dit dossier nauw en constructief samen te werken met de provincie. Als CDA hebben wij onder andere zorg over de veiligheid van schoolgaande jeugd, fietsverkeer in het algemeen en de aanhaking bij de 279 die er is uitgehaald.

Vanaf de startnotitie in 2010 heeft CDA-Leudal een sterke voorkeur getoond voor variant 5 E, zeg maar de randweg rondom Baexem. Een meerderheid van deze raad heeft eerder ook al aangegeven voor de 5 E variant te zijn. Let wel dit is een zienswijze richting de provincie. De uiteindelijke bepaler in dit dossier is immers de provincie.

Voor het CDA is het van belang dat er een weloverwogen en valide keuze gemaakt kan worden door de provincie tussen de twee nog resterende varianten zijnde 3C (opwaarderen in het huidige tracé) of 5 E (randweg om Baexem). Er is ons derhalve ook veel aan gelegen om beide varianten te laten onderzoeken in een MER-procedure. In wezen is dit ook de strekking van het collegevoorstel. Nu niet akkoord gaan met het collegevoorstel betekent automatisch een veroordeling tot variant 3C. De provincie is immers alleen akkoord met de MER-studie van beide varianten als gemeente Leudal onvoorwaardelijk € 10 mln. ter beschikking stelt ongeacht welke variant de provincie zal kiezen mede op basis van de MER-studie. Dit is tevens conform het advies van Landsadvocaat en het rapport Tonnaer.

Los van het feit dat de CDA-fractie verwacht dat de uitkomsten van de MER-studie de provincie voldoende zal overtuigen om de keuze te maken voor tracé 5 E is dit geen garantie. Wij realiseren ons het risico, dat in een negatief scenario variant 3C uit de bus kan komen als de variant waar de provincie voor wil gaan. Maar belangrijker is dat wij ook het reële risico zien, dat de provincie blijft hangen in 3C als vanavond in deze gemeenteraad geen beweging wordt gemaakt. En het is juist dat risico, dat het CDA  NIET wil nemen.

Gaan we dan nu 10 miljoen betalen voor een variant die we niet willen? Wat het CDA betreft niet. Constructief meepraten en meebetalen betekent voor ons dat er duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden tussen de gemeente en de provincie. Afspraken worden vastgelegd in de aanvullende bestuursovereenkomst. Beoordeling van de uitkomst, advies voor het tracé wat het uiteindelijk gaat worden moet helder in de bestuursovereenkomst opgenomen worden. Deze komt in de raad aan de orde. Dus een gelijkwaardig partnerschap over het nog uit te voeren onderzoek. Welke variant er ook uit de bus rolt, het door Leudal ter beschikking te stellen budget dient zichtbaar voor Leudal ingezet te worden.

Het kan wat het CDA betreft dus niet aan de orde zijn dat we indien er onverhoopt voor variant 3C gekozen wordt, we met een ‘uitgeklede’ versie blijven zitten. Er zullen dan adequate aanpassingen gedaan dienen te worden die de aspecten veiligheid, inpassing en een verbetering van de woonomgeving ten goede komen.

Maar belangrijker: door een bijdrage te doen zetten we in op de beste weg voor Leudal. Met alles erop en eraan, dit beschouwen we als laatste kans om variant 5E voor het voetlicht te brengen bij de provincie en daarmee een positief besluit voor dit tracé te bewerkstelligen.

Nogmaals de kern van dit betoog de revue laten passeren voorzitter: constructief samenwerken met de provincie, evenwichtige keuzemogelijkheid door MER studie van zowel variant 3c als 5E en een aanvullende bestuursovereenkomst opstellen met de provincie waaruit klip en klaar wordt dat de bijdrage van Leudal  zichtbaar ten goede voor Leudal wordt ingezet, geen blanco cheque voor de provincie.
Inbreng  interpellatiedebat raad 2 februari  

Voorzitter. Het besluit van uw college om voor de muziekverenigingen alsnog een bedrag toe te kennen van € 72.000,00 heeft nogal wat stof doen opwaaien.

In de commissie sociaal van 25 januari is dit ook aan de orde geweest. Veel vragen zijn daar gesteld en terecht werd daar gewezen op het budgetrecht van de raad. Dit voorstel komt dan ook in de raad van 16 februari aan de orde .

De oppositie slaat nu wel luid op de trom onder aanvoering van Dhr. Ramakers van D66 maar in hoeverre is dit in belang van Leudal? Niet dus

Wat zijn de feitelijkheden waarop dit volgens ons als CDA heeft kunnen gebeuren .

In 2015 heeft de muziek federatie met alle partijen in deze raad gesproken over de bezuiniging en de onmogelijkheid om dit op korte termijn te realiseren. Temporiseren en in overleg komen met een oplossing .In de raad van juni bij het bespreken van  kadernota zijn er door de diverse fracties waaronder het CDA hiervoor voorstellen gedaan aan het college . Deze voorstellen/ zienswijze zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting .

In de raadsinformatiebijeenkomsten over de begroting is ook bij herhaling gevraagd waar de middelen voor het muziekonderwijs naar toe gaan . Naar de organisaties of de verenigingen. Door de wethouder financiën is toen aangegeven via de verenigingen. Wij vinden het dan ook jammer dat er geen geluidsopnamen zijn van deze bijeenkomsten.

In de uitwerking/ keuzes die gemaakt zijn van de zienswijze voor de begroting staat opgenomen

Het budget voor de muziekverenigingen in Leudal wordt in 2016 met € 130.000

verruimd. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de muziekverenigingen, verenigd in de Muziekfederatie Leudal, om te komen tot fasering van de bezuinigingen, om te komen tot samenwerking om daarmee tot kostenbesparing te komen. Deze fasering moet voorkomen dat het

muziekonderwijs i.c. de opleiding van de jeugd door te forse aanpassingen in problemen raakt.

 

Voorzitter.in het voorstel bij de begroting staat opgenomen 130.000,00 voor  muziekonderwijs evenals in de besluitvorming .Dit had moeten zijn muziekverenigingen.

Ook de raad heeft deze omissie niet gesignaleerd. Wij zijn er vanuit gegaan dat dit bedrag ja bestemd voor het muziekonderwijs via de verenigingen naar de organisaties die dit verzorgen zou gaan . Als raad hadden we ook alerter moeten zijn.

 

Terecht dat de  federatie van muziekverenigingen aan de bel heeft getrokken. Alleen herstellen was niet meer mogelijk.

 

Het college heeft daarom een reparatievoorstel gemaakt en een besluit genomen hierover . Het budgetrecht hoort echter bij de raad. Dit komt dus nog aan de orde 16 februari.

 

Doordat er dezelfde avond  na de commissievergadering van 25 januari persberichten zijn uitgaan van de oppositie en twitter helemaal los gaat waarbij woorden als bewust , opzet, CDA lobby enz. worden gebruikt  is er een er een heleboel commotie ontstaan.

Er wordt geoordeeld  via pers en social media zonder de antwoorden op de  gestelde vragen te hebben. Suggestief . Er worden mensen willens en wetens beschadigd. Wij nemen daar afstand van .Op deze manier wensen wij geen politiek te bedrijven en zeker niet te reageren op dit soort uitlatingen .

Als CDA willen wij eerst de feiten kennen en ons dan een oordeel vormen . Om een oordeel te vormen heb je echter informatie nodig  en dat is juist waar ook nu weer aan voorbij is gegaan door de oppositie onder leiding van Dhr. Raemakers van D66.

 

 

In de  krant van zaterdag werd ook onze fractievoorzitter genoemd die  de korting wel zou terugdraaien. Deze uitspraak zou door Dhr van Melick zijn gedaan aan een lid van het federatiebestuur hem aanspreekt op de korting .Dhr. van Melick zou beloofd hebben dit te herstellen. Ook hier word in de media weer iets neergezet wat niet klopt. Op twitter wordt dit door dhr Ramakers ook aangegeven dat het college dus zomaar 72.000 euro gaf nadat een CDA raadslid dit beloofd had. Hij spreekt hier schande van. Voorzitter waar wij schande van spreken is de manier hoe een raadslid politiek bedrijft via de media zonder ook maar betrokkenen gehoord te hebben .Men gaat klakkeloos uit van wat een krant schrijft en probeert zijn eigen gelijk hiermee te halen. Dhr van Melick als onderwerp van gesprek wil hier een verklaring over afleggen na mijn bijdrage.

Mensen worden willens en wetens beschadigd. Zo ga je niet met elkaar om

 

Sensatie levert stemmen op. Niet onze manier. Niet in het belang van  Leudal , samenwerken met elkaar en vertrouwen in elkaar is onze boodschap.

 

De oproep van de oppositie aan verenigingen om ook bezwaar te maken om de korting op de subsidie ongedaan te maken noemen wij niks anders dan stemmingmakerij.  Niks precedent werking volgens ons. De korting van 130.000 euro terugdraaien was door de raad besloten. Dat dit niet op de juiste wijze is uitgevoerd is een punt maar herstellen is dan ook noodzakelijk. Dat is behoorlijk bestuur.

 

 

Vraag aan college

 

Met betrekking procesgang rondom o.a subsidieverstrekking  aan muziekverenigingen maar we lezen ook stichting kunst en cultuur zijn verbeteracties nodig .

Graag nadere duiding hoe dat zit met de stichting kunst en cultuur .

 

 

Verklaring Dhr. Van Melick fractievoorzitter

 

Geachte voorzitter,

Afgelopen zaterdag werd ik onaangenaam verrast door een krantenartikel in dagblad De Limburger. Mijn naam werd daarin in verband gebracht omtrent subsidies richting muziekverenigingen en een collegebesluit daarover.
Je zou mogen verwachten dat een Limburgse kwaliteitskrant gebruik maakt van hoor en wederhoor om feitelijkheden te verifiëren. Het is dan ook stuitend dat dat met betrekking tot het artikel van afgelopen zaterdag niet gebeurd is. Geen enkele journalist heeft contact gezocht met mij om de geciteerde beweringen die zaterdag gedaan zijn in het artikel aan mijn adres te staven.
De beweringen kloppen dan ook niet.

Wat klopt er wel voorzitter.

Het klopt dat de voorzitter van Muziekfederatie Leudal mij telefonisch benaderd heeft met de opmerking dat er in zijn ogen een foutieve beschikking gestuurd was naar de muziekverenigingen. Volgens zijn indruk had de Raad immers besloten dat er één jaar geen korting werd toegepast op de subsidies richting de muziekverenigingen.

Richting betreffende voorzitter heb ik aangegeven dat ik het college hierop zou bevragen. Dit was namelijk ook mijn beeld van de besluiten die genomen waren. Hierbij heb ik nadrukkelijk niet aangegeven dat ik zou zorgen dat een en ander gecorrigeerd zou worden. Een vraag stellen om nadere informatie is iets anders dan toezeggingen doen richting derden. Toezeggingen die ik dus niet gedaan heb en ook in de verste verte niet waar zou kunnen maken. Ik herhaal ik heb geen enkele toezegging gedaan. Als raadslid is er contact met mij gezocht om onduidelijkheden en misschien wel fouten in de uitvoering van besluitvorming te melden. Niet meer en niet minder.

Daarna heb ik bij de eigen wethouders de vraag neergelegd of het correct is dat er beschikkingen gestuurd zijn richting muziekverenigingen waarbij de oorspronkelijke kortingspercentages ongewijzigd zijn. Dit in relatie tot besluitvorming in de Raad. Daarbij heb ik met geen woord geprobeerd anderen te beïnvloeden of aan te zetten tot het wijzigen van genomen besluiten.

Wat ook tekenend is voor Leudal voorzitter is het feit dat er vergaande conclusies getrokken worden door mederaadsleden uit ongefundeerde en in dit geval ook feitelijk onjuiste berichtgeving vanuit een krant. Hoezo collegiaal bestuur of zorgvuldigheid. Enkel van raadslid Van der Stappen heb ik een mail ontvangen of de beweringen in de krant kloppen. Deze mail heb ik met nee beantwoord. Het doet wat met je als er twijfels over integriteit ‘gepost’ worden via social media zonder dat men daarbij contact gezocht heeft. Dat is kennelijk de sfeer en tendens die er leeft binnen bestuurlijk Leudal. Is dit de rechtstaat die zorgvuldigheid hoog in het vaandel heeft staan? In Leudal zitten mensen die menen te mogen en kunnen acteren als aanklager, rechter en beul. Dat geeft te denken over de onderlinge verstandhouding in de gemeenteraad en in bestuurlijk Leudal voorzitter.