Miserabel “Samenspel” bij presentatie van de coalitie geen opmaat naar een beter Leudal

Geachte voorzitter, beste mede raadsleden,

Na weken van radiostilte is het coalitie akkoord beschikbaar. Een akkoord dat de naam ‘Samenspel’ draagt. Een naam, die iets betekent zo meldt de inleiding; ‘besturen van een gemeente in deze tijd betekent meer dan ooit samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, omliggende gemeenten, alle leden van de gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie.’

Dat is een mooi streven en zeer zeker ook een duidelijk uitgangspunt voor het CDA voor de komende periode. ‘ Vernieuwen en Verbinden’ dat is waar we voor staan. ‘Vernieuwen’ omdat we hebben vastgesteld dat het politieke veld na 10 jaar Leudal nog altijd in grote mate beheerst wordt door mensen, die dat al deden lang voordat Leudal ontstond.

Met zo’n inzet is op zichzelf niets mis, dat kun je waarderen. Maar in Leudal weten we inmiddels dat juist dat nadrukkelijk en herkenbaar nadelen oplevert als het gaat om samenwerking en om realisatie van zaken binnen het politieke veld. Vernieuwing van de politiek in Leudal is en blijft noodzakelijk!  Verbinden omdat het zo ontzettend belangrijk is dat de bevolking ervaart dat we willen luisteren en dat we herkenbaar en op positieve wijze anticiperen  op hun inbreng en inzet.

‘Welnu, dat is mooi dan’  hoor ik de coalitiepartijen al zeggen ‘want dat is ook wat je kan teruglezen in  het akkoord’. En het moet gezegd, er staan inderdaad passages in die aan dit gedachtengoed recht lijken te  doen.  “Lijken” want helaas moeten we vaststellen dat alle 3 betrokken partijen ons tot heden daartoe geen enkel vertrouwen geven. Er is  eerder sprake van het tegenovergestelde; namelijk dat bij het maken van keuzes de belangen binnen de partij belangrijker zijn dan de realisatie van het beoogde ‘Samenspel’. Ik zal dat toelichten per betrokken partij.

Samen Verder had als grootste partij het initiatief bij de vorming van deze coalitie. Bij alle gemaakte keuzes zien wij nergens terug dat men ten aanzien van de besturing van Leudal wil vernieuwen. Zonder er veel woorden aan vuil te maken, kiest men ervoor door te gaan met de bestaande coalitie partij. Het grote verlies van de coalitie lijkt daarbij niet van belang want de keuze van D66 wordt slechts toegelicht met het feit dat deze partij een zetel gewonnen heeft. Wel comfortabel uiteraard dat D66 het verlies aan zetels compenseert.

Geen nieuwe coalitie maar een ‘vernieuwde’. In commercials hoor je dan  “verbeterd en je doet er langer mee”.

Waar in andere gemeentes openbare zittingen werden gehouden met alle partijen moest Leudal het doen met een zeer kort mailtje van Samen Verder aan de andere partijen en verder afwachten. Vragen mochten gesteld worden maar werden vervolgens afgedaan met het antwoord dat geen verdere informatie gegeven werd omdat men wilde voorkomen dat ‘zaken een eigen leven gingen leiden’. Onbegrijpelijk en wat ons betreft een signaal dat men een begrip als ‘ Samenspel’ niet serieus neemt.

Dan de keuzes voor de wethouders binnen Samen Verder……dat is uiteraard aan de partij maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat persoonlijke belangen van de zittende wethouders hier nadrukkelijk en fors zijn ingebracht in het ‘Samenspel’ binnen de partij om tot deze keuze te komen. Ook is interessant dat men het kennelijk  geheel irrelevant vindt dat een van de betrokken wethouders opnieuw geconfronteerd wordt met integriteitsklachten.

Van Ronduit Open mocht toch verwacht worden dat zij voor openheid is.   Kennelijk vond zij het dit keer toch gemakkelijker om Samen Verder vooral niet daarop te wijzen.. dat geeft te denken……Ook staat deze partij nu niet direct bekend als voorvechter van goed en constructief ‘Samenspel’ als het gaat om hoe we binnen de raad met elkaar moeten omgaan. Zelfs binnen de fractie is, zo  bleek meermaals, goed ‘Samenspel’ een uitdaging Nog onlangs zijn we weer verrast door een besluit van huidig wethouder Verheul waaruit dit wederom blijkt.

Dat rondom een onderwerp waarvan je toch van zou denken dat zoiets wellicht voorkomen had kunnen worden. Waarom zo nodig twee wethouders? Is die keuze gebaseerd op inhoud of wilde men gewoon ook 2 gezichten hebben omdat Samen Verder er ook twee wilde? Ik word daar echt triest van want het heeft niets met vernieuwing te maken. Het is een stap terug als de partijen elkaar niet uitdagen of het met minder kan. In plaats daarvan wordt gekozen om naar meer te gaan en de extra kosten daarvan te accepteren. Volstrekt ongeloofwaardig voor een partij als Ronduit Open die normaal haar mond vol heeft als het gaat om de kosten en de besturing van het gemeentelijk apparaat. Dan tussendoor ook nog een crisis in de eigen partij veroorzaken met consequenties voor de verhoudingen in de raad. Wat een start als je als partij pretendeert dat je in de aankomende periode het  ‘Samenspel’ wil verbeteren.

Tot slot D66. Tja, dat is toch echt lastig te begrijpen. Een partij nu net in de beste positie om vernieuwing aan te jagen. Het is immers pas de tweede periode dat ze in de raad zit en opnieuw met een mooi resultaat uit de verkiezingen komt.  D66 is naar onze beleving door de kiezers beloond. Ook zij vindt dat het anders moet in Leudal. Vernieuwing moet er komen en ze is er als de kippen bij om te melden dat de uitslag van de verkiezingen dat ook duidelijk aangeeft. Ze is zelfs zo dapper om hard te roepen dat wethouders niet langer dan 2 periodes in hun ambt horen te blijven. Dat ze dit niet voor elkaar krijgt heeft te maken met haar positie van slechts 3 zetels. Als ik dat juist heb, is de vervolgvraag wat ze dan, buiten het wethouderschap van Robert Martens wel voor elkaar gaat krijgen.

Dus ook bij deze partij zet ik nadrukkelijk mijn vraagtekens over haar positie in het ‘Samenspel’ zodra het om moeilijke keuzes gaat.  Laat zij haar eigen belang  dan opnieuw prevaleren boven dat van Leudal?

Als CDA zijn we zeer kritisch over de wijze waarop deze coalitie tot stand komt.  Evenzeer over hoe partijen hun keuzes maken ten aanzien van het   aantal wethouders en de bemensing. Het zij zo en we zullen het ermee moeten doen als Leudal.

Van harte hoop ik dat ik de coalitie partijen zich realiseren dat ze een valse start gemaakt hebben als het gaat om ‘Samenspel’. Inbreng vragen van anderen is slechts de start. Er daadwerkelijk en herkenbaar iets mee doen, dat is waar het om gaat. Daaruit volgt luisteren, anticiperen en toetsen of de ander dat ook zo ervaart en bijstellen als het nodig is. Dan ben je met ‘Samenspel’ bezig. ‘

Samenspel’ is niet vrijblijvend, het vraagt om verantwoordelijkheid en  verbondenheid van alle kanten. Op basis van dat uitgangspunt willen we als CDA met andere partijen binnen en buiten de raad samenwerken. Daar hebben de inwoners van Leudal recht op: Op vernieuwende wijze besturen waar betrokkenheid en verbondenheid met Leudal herkend en beloond worden.

Ik dank u voor uw aandacht.