Motie wonen

Motie

De raad in vergadering bijeen:

Overwegende

  • Dat de bevolkingssamenstelling de komende jaren sterk gaat veranderen
  • Dat in Leudal weinig of niet gebouwd wordt in de huursector voor doelgroepen zoals senioren maar ook jongeren
  • Dat de behoefte aan levensbestendige woningen zowel huur als koopwoningen toe zal nemen in alle kernen omdat we geacht worden langer thuis te blijven wonen
  • Dat we ook de opgave hebben om statushouders te huisvesten
  • Dat we als Leudal over een aantal jaren ook de arbeidsmigranten in onze kernen moeten huisvesten.
  • Dat er kernen zijn waar niet of nauwelijks gebouwd wordt
  • Dat we als Leudal vastgoed in bezit hebben wat mogelijk geschikt gemaakt kan worden voor doelgroepen.

Draagt het college op:

Op korte termijn in overleg met partners, dorpsraden en doelgroepen te starten met een woonvisie voor Leudal voor de komende 15 jaar. Om te onderzoeken of we als Leudal vastgoed in bezit hebben wat geschikt gemaakt kan worden als woonfunctie voor doelgroepen.

 

CDA fractie