Nieuwjaarswensen

Terugblikken, vooruitkijken

Beste mensen,
We zijn weer aanbeland bij het einde van een jaar. Een bewogen jaar. Het is goed om daarbij terug te blikken maar ook om vooruit te kijken.

Wat heeft 2015 ons gebracht.
We leven in een turbulente tijd waarin grote bevolkingsgroepen binnen Europa bezig zijn aan een migratie die mythische proporties aanneemt, op zoek naar meer stabiliteit in hun leven. Europa heeft hierbij ongekende uitdagingen om ervoor te zorgen dat er oog en oor is voor ontheemden op de vlucht voor oorlog. Als CDA kennen en onderkennen wij hierin onze verantwoordelijkheid en blijven we streven naar een humane opvang in de regio maar ook in onze directe nabijheid.

De aanslagen in Parijs hebben gezorgd voor een westerse wereld die in angst leeft en beeft. Tegelijkertijd heeft dit ook verbroedering opgeleverd en een sfeer van saamhorigheid. We laten onze samenleving niet ontwrichten door mensen die zich voeden met angst en dit wijdverbreid willen verkondigen. De enorme veerkracht die hierbij getoond is geeft kracht om naar de toekomst te kijken.

Ook de klimaatdiscussie heeft veel aandacht gehad met als apotheose de mondiale afspraken die gemaakt zijn recent op de klimaattop in Parijs. De enorme eensgezindheid die hierbij ten tonele is gespreid is echt een kentering en draagt zeker bij om de doelstelling van de maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad daadwerkelijk te gaan realiseren.

Voor Leudal betekende dit politieke jaar vooral de dialoog aangaan met onze inwoners. De avonden die georganiseerd werden in het kader van Ôs Dörp (bijna alle dorpen zijn aan de beurt geweest) kunnen in eerste aanleg een succes genoemd worden. Vele inwoners zijn er van doordrongen dat de overheid niet meer als vanzelfsprekend als eerste aan de kar trekt maar dat er meer een faciliterende rol wordt aangemeten. Niet overal kan meer alles. Er zullen keuzes gemaakt dienen te worden denk maar eens aan de circa 160 accommodaties die de gemeente nog in bezit heeft. Goed om te vernemen dat er zoveel maatschappelijke betrokkenheid getoond werd en wordt door onze inwoners. Het is nu kwestie om de ideeën en denkrichtingen die zijn aangereikt samen uit te werken. Ook hierbij zal zeker weer een beroep gedaan worden op onze inwoners.

Binnen de raadszaal kwam de saamhorigheid helaas niet altijd tot volledige wasdom. Op een aantal dossiers werd er hard en met adressering aan man en paard gedebatteerd. Ook in social media zijn partijen niet mild en wordt de controverse opgezocht in vaak gefragmenteerde en eenzijdige beelden. Helaas draagt dit niet bij aan de verbetering van de politieke verhoudingen binnen Leudal. Aan het CDA de taak om vooral niet mee te doen met deze tendens. We blijven het hele verhaal vertellen. Waar er verbeteringen gerealiseerd kunnen worden streeft ook onze fractie hiernaar. Hier lopen we als coalitiepartij ook zeker niet voor weg.

Een blik op 2016
Komend jaar zal onder andere in het teken staan van de uitwerking van de inbreng in de bijeenkomsten van Ôs Dörp. Zoals het er nu uitziet is er een flinke oogst aan ideeën opgehaald die verder uitgewerkt dienen te worden. Dit gebeurd in elk geval in samenspraak met de betrokken inwoners.

Op het gebied van financiën zijn er nog diverse uitdagingen te beslechten. Alhoewel we nu een positief beeld hebben van het gemeentelijk huishoudboekje is ons streven om dit evenwicht een duurzaam karakter te geven voor de toekomst. Dit blijft onze inzet vergen. Het ligt immers niet in onze CDA-aard om de toekomstige generatie met een zware ‘hypotheek’ op te zadelen.

Tot slot wil ik u allen bedanken voor de inzet die u op welke manier dan ook getoond heeft in het afgelopen jaar binnen en buiten onze gemeente. Als CDA-Leudal zullen wij u onder andere via onze website www.cdaleudal.nl op de hoogte blijven houden van actuele zaken. Ook begroeten wij u graag op een van onze fractievergaderingen of andere bijeenkomsten in het komende jaar. Een eerste gelegenheid dient zich hiervoor aan op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 5 januari aanstaande.

Onder vermelding van onze allereerste slogan die het licht zag bij de vorming van gemeente Leudal en die nog altijd een prominente betekenis heeft voor ons ‘Vertrouwen in mensen, vertrouwen in Leudal’, wens ik u prettige feestdagen en alle goeds voor 2016!

Namens fractie CDA-Leudal,

 

Peter van Melick
Fractievoorzitter.