Raadsvergadering In December, hoe zat het nu?

Verbinden en bouwen in ons Leudal, hoe zit dat nu?


Wie ons verkiezingsprogramma er nog eens op naziet, leest dat we willen bouwen aan een beter Leudal. Dat trachten we te verwezenlijken op basis van 3 uitgangspunten: verbindend, evenwichtig en met een positieve grondhouding. Geen gemakkelijke opgave, zo bleek in de afgelopen periode. Wel een heel belangrijke waar we als fractie en partij vol voor willen blijven gaan.

Maar hoe zit dat dan nu als je in een raadsvergadering, samen met de andere oppositiepartijen, besluit om op te stappen?

Na de verkiezingen zijn we zeer bewust doorgegaan met uit te dragen dat het anders moet in Leudal. Speerpunten daarbij zijn onder meer een beter, vriendelijker en meer opbouwend klimaat voor ondernemers en het nastreven van bestuurlijke vernieuwing.

Als oppositiepartij zijn we actief op zoek naar samenwerking met andere partijen, binnen en buiten de Raad. We zoeken verbinding en blijven daarbij alert dat het algemene belang leidend moet zijn. Particuliere belangenbehartiging past alleen als dat het algemeen belang dient. Vanuit deze opstelling hebben we inmiddels een aantal successen kunnen boeken. Zo bleek tijdens de begrotingsbehandeling dat we, door uitstekende samenwerking en door goed en respectvol naar elkaar te luisteren richting hebben kunnen geven op relevante beleidsterreinen.

Veel lastiger wordt het zodra coalitiepartijen elkaar (te) stevig vasthouden, weinig vernieuwend opereren, het gesprek over de inhoud ontwijken of stellingen reeds vooraf betrekken. Zeker als
daarbij de stellige indruk ontstaat dat een paar personen binnen de Raad en/of het College heel nadrukkelijk hun mening opleggen aan de rest van hun partij. Dat is frustrerend en moeilijk om zonder emotie te accepteren. Niet vanuit een persoonlijk belang maar juist vanuit het belang van Leudal en vanuit het streven om bestuurlijke vernieuwing te realiseren. Een dergelijke situatie was aan de orde in de meest recente raadsvergadering aangaande de ingediende motie over Landgoed Leudal.


Wat gebeurde er rondom Landgoed Leudal?


Vanuit onze visie hebben we als CDA, samen met de collega-oppositiepartijen, het initiatief genomen te onderzoeken of in dit complexe en brisante dossier een aanzet tot een oplossing kan worden gegeven. De coalitiepartijen gaven aan daartoe niet in gesprek te willen en kozen kennelijk voor een voortzetting van de juridische confrontatie. De fractievoorzitters van alle oppositiepartijen waren, in het belang van de gemeente Leudal, wel bereid om in gesprek te gaan met Landgoed Leudal.
Het gesprek was open en constructief en leidde tot een compromisvoorstel. Aan dat voorstel is nog behoorlijk en meermaals geschaafd op basis van “pendeldiplomatie” tussen de Gemeente en Landgoed Leudal.
Waarom opstappen uit de Raadsvergadering? In vervolg op de gesprekken is in het Presidium aangekondigd dat we als oppositiepartijen een motie
zouden indienen. Deze motie is op de zondag vóór de Raadsvergadering ingediend en had slechts als doel om het College in gesprek te laten gaan met Landgoed Leudal. Op maandagochtend bleek dat de coalitie een dé-agenderingsverzoek had ingediend vanwege te late aanlevering. Bij de start van de raadsvergadering is nog nadrukkelijk door de gehele oppositie aangegeven dat een stemming over het dé-agenderingsverzoek fundamenteel onjuist zou zijn. Desalniettemin volgde deze en hebben de coalitiepartijen de behandeling tegengehouden. Daarmee werd ons een fundamenteel democratisch recht ontnomen dat elk raadslid en elke fractie
heeft: het initiatiefrecht en het recht tot agendering. Na beraad in een door ons aangevraagde schorsing hebben wij, evenals als de collega- oppositiepartijen, besloten om de vergadering te verlaten.

Hoe past dit in onze visie?


De voornaamste reden van ons opstappen vormde de noodzaak om een heel helder signaal aan de coalitiepartijen en het College te geven: de wijze waarop men meent de oppositie monddood te kunnen maken is simpel weg niet acceptabel. Wij beseffen dat opstappen een zeer zwaar middel is en de politieke verhoudingen niet verbetert. Tegelijkertijd helpt het echter evenmin indien partijen niet duidelijk naar elkaar zijn over de grenzen
binnen een samenwerking. Zeker als het gaat om essentiële zaken zoals een democratisch recht en om dossiers die om een vernieuwende aanpak vragen. Juist deze overwegingen hebben ons tot dit besluit gebracht.


Tenslotte.

De eerste reacties van belangrijke spelers in het veld blijken helaas nog niet hoopgevend. Zichtbaar was het plezier van wethouder Walraven bij het besluit van de oppositiepartijen om op te stappen.
Daarmee gaf hij er geen blijk van dat hij de titel van het coalitieprogramma ‘Samenspel’ serieus neemt. Mogelijk interpreteert hij dat toch anders dan zijn partij de inwoners wil doen geloven. De publieke reactie van raadslid Wagemans bleek weinig vernieuwend want de wil om tot “dépolitisering” en “ontjuridisering” te komen was daarin ver te zoeken. We vertrouwen er op dat deze spelers nog eens nadenken over de gerezen situatie en dat ook alle andere leden van het College en de coalitiepartijen willen bezien of het beoogde ‘Samenspel’ wellicht toch wat anders ingevuld kan worden.
Wij blijven in elk geval ons uiterste best doen om te bouwen aan een beter Leudal.

Graag wensen wij u allen een heel gezellig Kerstfeest en een voorspoedig 2019!