Raadsvraag situatie Samen Zorgen Huis

Geachte portefeuillehouder, geachte heer Verheul,
Met grote ontsteltenis heeft onze fractie kennisgenomen van de collegemededeling d.d. 10 oktober jongstleden inzake het voorgenomen besluit van de provincie tot intrekken van een tweetal subsidies voor het Samen Zorgen Huis Mariabosch te Baexem.

Reeds meerdere malen heeft de CDA fractie aandacht gevraagd voor een goede voortgang en een duidelijke communicatie vanuit de portefeuillehouder inzake dit traject.

Recente collegemededeling geeft ons niet het nodige vertrouwen dat dit belangrijke maatschappelijke project de noodzakelijke aandacht krijgt van het college. De provincie neemt een dergelijk besluit namelijk niet zonder uitvoerige voorbereiding en een deskundige beoordeling van de al of niet geleverde gemeentelijke ondersteuning.

Via deze mail roepen wij de portefeuillehouder ter verantwoording. Graag ontvangen wij een overzicht van de recente tijdlijn van dit traject. Wat heeft de portefeuillehouder al dan niet ondernomen om het Samen Zorgen Huis tot stand te brengen? Uit de besluitvorming van de provincie leiden wij af dat wij essentiële informatie missen die noodzakelijk is om op een adequate manier de controlerende taak vanuit de raad te kunnen invullen.

Wij verzoeken u met klem om deze informatie met spoed te leveren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Melick
Fractievoorzitter CDA-Leudal