Standpunt CDA inzake OML

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jongstleden waren de perikelen omtrent de directeur van OML op initiatief van enkele raadsfracties geagendeerd. Onderstaand een verslag van de inbreng van CDA-Leudal OML een samenwerkingsverband waarin gemeente Leudal één van de vijf aandeelhouders is. Een erg belangrijke vaststelling, want in zo’n geval is niet de raad bevoegd, maar het college namens de raad. Het agenderen van de positie van de heer Schreurs op de raadsagenda is dus op zich al vreemd, maar tegelijkertijd geen reden voor de CDA-fractie om het woord terug te geven aan de voorzitter. 

Dan het tweede punt waar we vooraf bij stil willen staan. We begrijpen de commotie en de publieke opinie waar het gaat om de  roep om de onberispelijkheid van een openbaar bestuurder. De directeur van OML is echter geen bestuurder van een overheidsorgaan, maar een ambtenaar van een bedrijf dat op afstand van de vijf deelnemende gemeenten is gezet. Ook al begrijpen wij heel goed dat de positie van de directeur van OML wordt bediscussieert, tegelijkertijd moeten wij in alle nuchterheid vaststellen dat de gemeente Roermond als grootste aandeelhoudende gemeente bevoegd is om voorstellen te doen ten aanzien van de positie van de directeur van OML. De CDA-fractie stelt vast dat de gemeente Roermond tot nu toe, voor zover ons op dit moment bekend is, op dit vlak geen concrete voorstellen heeft ontwikkeld.

Het feit dat de directeur van OML geen bestuurder maar een ambtenaar is, zet alle afwegingen die nu in deze vergadering van ons worden gevraagd, in een heel ander perspectief.

Derde punt: Zoals aangegeven is de OML een samenwerkingsverband met een eigen gouvernance code, zeg maar een eigen pakket aan spelregels die bij de totstandkoming van de OML zijn opgesteld en goedgekeurd door alle aandeelhouders. Naast het feit dat in dat document de gemeente Roermond is aangewezen als eerst verantwoordelijk aanspreekpunt, moet er overleg worden gevoerd en tot besluitvorming worden gekomen op het niveau van de colleges van Burgemeester en Wethouders. Het college is in ons geval bevoegd om namens deze raad afspraken te maken binnen het OML.

Maar wat schetst onze verbazing is dit dossier: er heerst een oorverdovende stilte waar het gaat om de motivatie en de gedragenheid van het standpunt wat ons college binnen het OML-overleg heeft ingenomen. Niet alleen hebben we inde krant kunnen lezen dat wethouder Verlinden het een verstandig besluit vindt dat de directeur van OML aanblijft, vorige week werden wij als gemeenteraad geïnformeerd dat het college over het vraagstuk van de directievoering binnen OML geen enkel besluit heeft genomen!

En ook vandaag hebben we geen collegebesluit mogen ontvangen.

De CDA-fractie weet dus tot de dag van vandaag nog steeds niet of het standpunt van de portefeuillehouder wel door het college wordt gedragen? Hoe liggen de verhoudingen?  Als we de woorden van wethouder Verlinden op waarde dienen te schatten zoals hij deze heeft uitgesproken in het presidium dan ging hij de OML vergadering in met een breed gedragen steun binnen het college van Leudal. Waarom missen wij tot op heden een besluit van het college?

 Vierde punt: Gelet op alle publicaties en uitlatingen van de zijde van de fractie Ronduit Open, vragen wij ons af wat er aan de hand binnen dit college? Wat is binnen het college het standpunt van de wethouders van Ronduit Open? Delen zij de uitlatingen van de portefeuillehouder?

En aan Ronduit Open past de vraag: wat is er aan de hand binnen de coalitie?

 Vijfde punt: Samen Verder heeft tot nu toe steeds het standpunt ingenomen dat de directeur van OML in zijn functie kan blijven totdat er een besluit in hoger beroep is genomen. Onze vraag aan Samen Verder is: blijft u bij uw standpunt? Ook gezien het feit dat coalitiepartner Ronduit Open moord en brand roept dat de directeur af dient te treden?

 Al met al hebben we dus te doen met een onderwerp waarover nog een groot aantal vragen open staan. Dit gevoegd op het feit dat het, zoals eerder gezegd om een collegezaak en niet om een raadsaangelegenheid.

 Voorzitter u begrijpt dat het bij OML om een zeer precaire situatie gaat. En als we de krant serieus nemen, dan moeten wij met zijn allen vast stellen dat er binnen 2 van de 5 betrokken colleges van B&W kennelijk geen vertrouwen meer is in de huidige directeur.   

 Tegelijkertijd is integriteit niet iets wat je uitvecht via de media of iets waarover je oordeelt indien niet alle ins en outs bekend zijn. Er is per slot van rekening niet eens een onderbouwd collegebesluit aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Het is derhalve onmogelijk en onwenselijk dat de CDA fractie nu het zwaard van Damocles gaat hanteren in deze kwestie. Pas indien er een onderbouwd collegevoorstel aan de orde komt, zullen wij graag een onderbouwd standpunt innemen waarbij wij alle factoren zullen betrekken.