Vaststellen zienswijsze ontwerpprojectplan dijkversterking Neer

Voor het CDA is hoogwaterbescherming  van groot belang voor iedereen die langs de Maas woont. Niemand wil het hoogwater zoals in 1993 of 1995 nogmaals meemaken. Hanssum in Neer  is  vanwege het aldaar maximale zicht en contact met de Maas een belangrijke plek voor aanwonende bewoners, de inwoners van Leudal als ook voor de vele toeristen.

Lokale belangen dienen een goede plek te krijgen in de totale besluitvorming omtrent de veiligheid. De alternatieven die de buurtbewoners aandragen zijn van belang om daarmee verbinding te zoeken. Wij hebben daarom in februari de voorgestelde en aangehouden motie gesteund.

We beogen de veiligheid te garanderen en consensus te vinden met de lokale buurtbewoners.

In de commissie vergadering van 7 maart heeft Waterschap Limburg een zeer duidelijke toelichting gegeven over de dijkring bij Neer en met name over kering bij Hanssum.

Daar uit bleek dat de door enkele bewoners voorgestelde Cleverdam als alternatief, voor het waterschap niet voldoende bedrijfszeker is en daardoor onvoldoende veilig,  omdat het Expertise Netwerk Waterveiligheid voor deze Cleverdam  nog geen adviesaanvraag heeft ontvangen, laat staan dat het daarover een positief advies heeft uitgebracht.

Ook Rijkswaterstaat heeft geen positieve beoordeling voor de Cleverdam afgegeven.

Daarnaast zou het plaatsen van een Cleverdam in plaats van een glazen wand bij de huizen op praktische bezwaren stuitten.

Het waterschap laat het algemeen belang prevaleren voor het persoonlijke belang van de aanwonenden en de toeristen. Op een aantal plaatsen komt het waterschap de bewoners tegemoet door het plaatsen van een glazen wand en het ophogen van tuinen en terrassen.  Dit is belangrijk.

Als CDA vinden we het uitermate jammer dat er blijkbaar geen mogelijkheden zijn voor alternatieve systemen. Maar de veiligheid staat voorop. Ook dienen de maatschappelijke kosten te worden meegewogen. Een hele Cleverdam zou het dubbele kosten, namelijk €13,3 miljoen, zoals het waterschap het nu voorstelt kost het plan €6,3 miljoen.

Voor ons is het belangrijk dat het waterschap en de gemeente bij de uitvoering met alle betrokkenen in overleg te blijven om zo maximaal mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen.