Verslag raadsvergadering 10 februari

Enkele zaken uit deze raadsvergadering 

Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Limburg Noord te Venlo.
Als CDA zijn we hiermee akkoord gegaan. Veiligheid voor onze burgers staat voorop en daar willen we als CDA graag in investeren.

Dekken verlies op boekwaarde tennishal De Leistert Roggel door verkoop.
Als CDA zijn we akkoord gegaan met het dekken van het verlies door de verkoop. Door de verkoop komt er een aanvulling op het recreatieaanbod wat wij toejuichen.

Vaststellen Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015.

Het belangrijkste onderdeel van de bespreking was het spreekrecht voor de raadsvergadering .Het CDA is van mening dat spreekrecht in de raad niets meer toevoegt omdat het agendapunt vooraf al besproken is in de commissies. Voordat een punt in de raadsvergadering aan de orde komt, is het ook al behandeld door het college,  vaak door de media, door belangengroepen en soms ook door actiegroepen,  maar ook door betrokken burgers, door politieke partijen die – net als het CDA-Leudal – openbare fractievergaderingen houden. Uitvoerig overlegd  wordt er ook in de commissievergaderingen en voeren politieke partijen overleg met betrokken burgers. En omgekeerd: betrokken burgers nemen in een vroegtijdig stadium contact op met raadsleden of fracties zoals het CDA. Dit alles met als doel: het maximaal beïnvloeden van de besluitvorming. Aan de voorkant en niet aan de achterkant. In de commissievergaderingen kan iedereen inspreken bij een agendapunt. Deze inbreng  kan door de fracties betrokken worden bij de discussie en verdere standpuntbepaling .

Bespreken motie Ronduit Open en D66 over  terugvordering door provincie van subsidiegelden voor De Bombardon te Heythuysen

Niemand in onze gemeente kan er gelukkig van worden als de provincie Limburg geld terug eist indien de gemeente Leudal niet aan alle subsidievoorwaarden voldoet. Ook de CDA-fractie niet.

Het mooie van de provinciale bijdrage aan de Bombardon was nu juist dat dit een van de eerste provinciale subsidies was die de gemeente Leudal in 2011 binnen haalde. En gelukkig is het college sindsdien al meerdere keren in staat gebleken om met goed gevolg een beroep te doen op de provinciale cofinanciering. Enkele voorbeelden: voor de projecten in het Maasdal Neer-Hanssum en Buggenum, de wandelroutes, de omgeving van Roggel en de Leistert, de stations in Baexem en Haelen.  De CDA fractie hoopt dat dit lijstje kan worden aangevuld met de herontwikkeling van Mariabosch in Baexem en het Samen Zorgen Huis.

Omdat al deze projecten ook risico’s met zich meebrengen, gaat het CDA ervan uit dat het college de hiermee samenhangende taken en voorwaarden nauwlettend in de gaten houdt, zodat het incident m.b.t. de mislukte subsidie voor de Bombardon zich niet herhaalt.

Als CDA willen we onder ogen zien dat zelfs de beste van de klas wel eens een steekje laten vallen. We weten ook dat deze zaak intern tot maatregelen heeft geleid. Het CDA gaat ervan uit dat het college datgene doet wat nodig is om een gemeente adequaat te besturen en te leiden. Dat de Bombardon hier niet de dupe van mocht worden en het college haar verantwoordelijkheid heeft genomen spreekt voor het CDA vanzelf.

Tiny Reijnders