Verslag raadsvergadering 12 december 

Verslag raadsvergadering 12 december 

Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal-Oost in Neer.

Na 4 jaar van voorbereiding door de initiatiefnemers en de vrijwilligers in Neer was vanavond de besluitvorming aan de orde. Er lag een negatief advies van het college om niet door te gaan met park Leudal oost.

Het CDA ziet als één van de belangrijkste opdrachten voor onze gemeente het in hun kracht zetten van onze inwoners. Noem het maar co-creatie of burgerparticipatie. Inwoners in staat stellen om initiatieven te kunnen ontplooien die realistisch en gedragen zijn. Niet de overheid die altijd maar eenzijdig bepaald wat goed voor hun inwoners is maar juist samen optrekken.
Maar wat is nou burgerparticipatie waard als initiatieven niet serieus genomen worden.
Wat is nou co-creatie indien er telkenmale spelregels worden aangepast tijdens lopende procedures.
Gelukkig hebben we te maken met een duaal stelsel waarbij de Raad het hoogste orgaan is binnen een gemeente. Die raad is vanavond aan zet.
Het centrale doel van Park Leudal Oost is het omvormen van een verouderd sportpark naar een modern, multifunctioneel park. Een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek. 4 pijlers zijn daarin van wezenlijk belang namelijk 1) Sport en bewegen, 2) Cultuur en ontmoeten, 3) Duurzaam en 4) Zorg.
Dit alles onder het mom van een  ‘Open Club’ gedachte waarbij al bijna 40 partijen zich gecommitteerd hebben aan dit initiatief.

De afwijzing vanuit het college voor de plannen omtrent Park Leudal Oost hebben voornamelijk te maken met financiële motieven. Het plan zou te duur zijn en legt aldus het college een te zware hypotheek op de toekomstige begroting van Leudal. Het college vergeet echter dat er ook besparingen tegenover de investeringen gerealiseerd worden. Eigendom en exploitatie van het park gaan immers over naar de stichting.

Ook de rekenkamer laat heel duidelijk van zich horen. Volgens de rekenkamer pakt het plan financieel voordelig uit voor de gemeente. De reactie van de rekenkamer staat lijnrecht tegenover de argumenten van de portefeuillehouder. Op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Financiële motieven kunnen nooit alléén de basis zijn om een dergelijk initiatief op deze wijze te kapitelen. Zeker als de motivatie en berekeningen vanuit het college zo broos en zelfs niet berusten op het juiste cijfermateriaal. Denk alleen maar aan het verschil in exploitatiekosten in het raadsvoorstel van juli en het recente collegevoorstel.

In het scenario 2 plus is er tevens sprake van het opnemen van de exploitatie van Zwembad het Ligteveld (normaliter subsidieert de gemeente het zwembad met € 40.000,- per jaar) en de tennisclub. Ook wordt de exploitatie van sportzaal ‘De Kwiebus’ waar ook de leerlingen van de basisschool gebruik van maken voor 10 jaar opgenomen in de exploitatie.

Voor het CDA is naast een kwaliteitsimpuls minstens zo belangrijk de sociaal economische- en sociaal maatschappelijke aspecten. Denk maar eens aan de toename van het aantal sporters. De totale zorgkosten nemen daardoor af en er is minder verzuim waardoor de arbeidsproductiviteit toeneemt. Ook kunnen mensen re-integreren waardoor ze sneller in het arbeidsproces kunnen terugkeren.

De pijler ‘ontmoeten’ is ook zeer van belang. Denk maar eens aan de veelal verborgen eenzaamheid onder met name senioren. Park Leudal oost kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

De toekomstige wielerbaan valt buiten de besluitvorming Echter de plannen zijn positief ontvangen tijdens de commissievergadering van de provincie op 1 december jongstleden. Gedeputeerde Koopmans heeft tijdens betreffende commissievergadering aangegeven graag voor 21 maart in gesprek te gaan met het college van Leudal. We laten het toch geen 2 keer gebeuren dat de wielerbaan niet door kan gaan in Leudal??

Het CDA heeft vertrouwen in een positieve uitwerking van Park Leudal Oost. De 2 plus variant spreekt ons daarbij het meeste aan. We hebben nu de kans om een mooi en gedragen initiatief voor Leudal te realiseren. Een sportpark met een zeer brede gedragen basis en mét toekomstperspectief voor de komende generatie. Geef onze jeugd de mogelijkheid om op een adequate en veilige manier te kunnen sporten. Geef onze senioren een ontmoetingsplek. Geef onze zorgbehoevenden een mogelijkheid om te revalideren en re-integreren. Op de steun van het CDA kan Park Leudal Oost rekenen. Voor het CDA komt de inhoud op de eerste plaats en niet de financiën

Dan het amendement van de coalitiepartijen Samen Verder en Ronduit Open. Hoe onuitvoerbaar.
Met in de basis het oplappen van de huidige spantenhal. Een totaal niet financieel en technisch onderbouwd voorstel. Voor € 500.000,- breng je de huidige hal echt niet aan de maat waar het gaat om veiligheidseisen en sporteisen. Een slappe fopspeen vlak voor de verkiezingen om de zogenaamde ‘goede wil’ vanuit de coalitie te tonen. Uit dit amendement blijkt maar weer eens dat de coalitie geen echte keuzes durft te maken en elkaar in een politieke wurggreep houdt. Met dit amendement is niemand gelukkig, allerminst de gebruikers en initiatiefnemers. Kortom dit is een totaal onrealistisch en ook totaal onuitvoerbaar voorstel van Samen Verder en Ronduit Open.

Als CDA  vinden wij dat juist de sporthal die voldoet aan alle eisen zowel sporttechnisch  en normen van NOC NSF inclusief de gezamelijke horecaruimte  het hart van Park Leudal Oost. Door hier nu geen volwaardige sporthal van te maken haal je het hart uit park Leudal Oost. Wij vragen ons dan ook af wat betekenen die halfslachtige maatregelen ook voor de gebruikers die een sporthal nodig hebben en wat betekend dit dan weer voor de exploitatie. Kun je voor het bedrag van 500.000 euro de huidige sporthal die afgeschreven is oplappen ?Als CDA hadden we het liever in een keer goed gedaan. Nu moeten er in de toekomst waarschijnlijk weer kosten gemaakt worden voor een opwaardering.

Jammer genoeg was er geen meerderheid voor het amendement van het CDA, Leudal Sociaal en Pal en werd het coalitie amendement aangenomen met 12 stemmen voor en 11 tegen.

Als CDA wensen wij de initiatiefnemers en alle betrokken partijen en vrijwilligers veel succes met de uitwerking van de plannen. Positief is dat alle partijen voor het aanhaken van een wielerbaan bij Park Leudal oost zijn. Het college is aan zet om met de gedeputeerde om tafel te gaan om dit verder te bespreken zodat in 2019 Leudal kan rekenen op de subsidie om de wielerbaan te realiseren .