Verslag Raadsvergadering 13 oktober

Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober jongstleden is veel aandacht geweest voor het bibliotheekwerk, en dan met name de procedure inzake de aanbesteding bibliotheekwerk. Allereerst is het CDA erg tevreden over de oplossing die het college heeft gevonden met betrekking tot de bibliotheken in Leudal. In het voorstel krijgt namelijk iedere basisschool een bibliotheekvoorziening en goede leesvaardigheden bieden perspectief voor de toekomst. De oppositiepartijen wensten verder nadrukkelijk stil te staan bij het proces. Ook wij onderschrijven dat het in proces in communicatief opzicht niet ideaal is geweest. Hoewel wij wethouder van den Beuken en zijn handelswijze steunen heeft de fractie CDA ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze in de aanbestedingsprocedure dat zal worden uitgevoerd door de burgemeester. Ook wij vinden het belangrijk dat er objectieve oordeelsvorming plaatsvindt.

Ten tweede lag de kadernotitie huisvesting arbeidsmigranten en overige woonurgenten voor. Het CDA heeft ingestemd met de voorliggende ontwerpkadernotitie. We zijn blij met de overgangsperiode van 10 jaar voor het afbouwen van de huisvesting op campings. Dit geeft eigenaren een stip aan de horizon om naartoe te werken, maar voldoende ruimte om dit naar eigen inzicht vorm te geven. De motie die voorlag om het afbouwen in verschillende fases te laten verlopen hebben we dan ook niet gesteund. We roepen het college wel op om er zorg voor te dragen dat de communicatie over de afbouwtermijn ordentelijk verloopt.

Vervolgens werden de partijen tijdens de raadsvergadering om een zienswijze over het verlengen van de bestuursovereenkomst met het COA en het uitbreiden van het aantal opvangplaatsen in het AZC in Baexem gevraagd. Aan de ene kant ziet het CDA hoe nijpend de situatie met betrekking tot de asielzoekers momenteel is. Ook de gemeente Leudal mag hier haar ogen niet voor sluiten. Wij kunnen daarom instemmen met het voorstel om de overeenkomst met het COA te verlengen en het aantal opvangplaatsen in het AZC te Baexem te verhogen naar 600. We hopen daarnaast dat de lokale ondernemingen kunnen profiteren van de werkzaamheden in Baexem. Aan de andere kant willen we de leefbaarheid in Baexem adequaat waarborgen. Het CDA heeft daarom aangegeven geen verdere uitbreiding van het AZC in Baexem te willen dan welke in deze raadsvergadering aan de orde is geweest. Verder hebben we zekerheidshalve aangegeven dat we ook niet willen dat er nog een vestiging in Baexem wordt geopend. Als het aan het CDA ligt blijft het dus bij 1 vestiging met maximaal 600 opvangplaatsen.

Verder is de eerste herziening van het bestemmingsplan Buitenhof de Leistert vastgesteld. Het CDA heeft ingestemd met de uitbreiding van Buitenhof de Leistert op de plek van de voormalige manege. Deze uitbreiding betekent voor de Leistert een versterking van hun vooruitstrevende positie op de recreatiemarkt. Daarnaast heeft de komst van meer vakantiegangers uiteraard een positieve impuls op de toeristische en economische ontwikkelingen in Leudal.

Tenslotte was er een motie ingediend inzake de procesgelden voor park Leudal Oost in Neer. Dit burgerinitiatief past volgens het CDA in de visie van Leudal. Burgers zetten samen de schouders onder dit project. Inmiddels liggen er intentieverklaringen van diverse verenigingen en van de gemeente. Er is een beheersstichting die vol enthousiasme aan de slag is gegaan. De randvoorwaarden zijn bij deze stichting bekend en ook neergelegd in de subsidiebeschikking. Het is dus een initiatief vanuit de gemeenschap met een breed draagvlak. Het CDA is van mening dat de voorliggende motie dit ondermijnt en voor onnodige bureaucratie zorgt. Wij hebben het voorstel dan ook niet gesteund. We moeten als gemeenteraad vertrouwen hebben en een voorlopig ontwerp afwachten.

Namens de fractie CDA Leudal,

 

Nadine Alofs