Verslag raadsvergadering 17 maart 2015

Verslag raadsvergadering 17 maart 2015

In deze vergadering is eigenlijk maar één raadsbesluit genomen. Verder werd besloten over enkele moties vreemd aan de orde van de dag. 

Vaststellen notitie actieve en passieve informatieplicht gemeente Leudal

Het CDA is van mening dat deze notitie een helder beeld geeft van de mogelijkheden voor raadsleden om passief en actief informatie te verkrijgen van college en ambtelijke organisatie. Belangrijk daarbij is de invulling van de controlerende en kaderstellende rol van de raad. Een aantal mogelijkheden zijn wettelijk vast geregeld en Leudal gaat daarin nog een stap verder. De CDA fractie vindt het goed dat jaarlijks deze nota wordt geëvalueerd in het presidium.

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag n.a.v. handhavingsbeleid college m.b.t. Landgoed Leudal te Haelen

Het nieuwe bestemmingsplan aangaande Landgoed Leudal is pas van kracht geworden op 11 maar jl. Vanaf deze dag bieden de nieuwe regels houvast voor toezicht en handhaving. De CDA-fractie wil vasthouden aan de algemene regel in Nederland dat het college verantwoordelijk is voor de handhaving en niet de gemeenteraad of fracties of individuele raadsleden.

Voor wat betreft de CDA-fractie zijn er bij Landgoed Leudal twee uitgangspunten:

  1. De CDA-fractie is voorstander van het omvormingsproces van de camping: de sanering van oude en in verval geraakte camping kan niet snel genoeg gaan. De CDA-fractie heeft steeds ruimte gegeven voor een nieuw bestemmingsplan en een eigentijds gebruik van het Landgoed.
  2. De CDA-fractie vindt dat het college bij verzoeken tot handhaving een afweging moet maken op basis van wat én de verzoeker én de ondernemer aandragen.

De motie van Ronduit Open dat er onvoldoende is gehandhaafd blijkt niet uit het dossier en de feiten. Vandaar dat het CDA de motie wegstemde.

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over Verordening geurhinder en veehouderij 2011

Deze verordening is nog niet zo lang geleden vastgesteld in deze raad. Toch deed Ronduit Open een vergeefse poging die nu al te veranderen. De CDA- fractie heeft er geen behoefte aan om dit besluitvormingsproces nu alweer over te doen. Inhoudelijk niet, omdat het CDA nog steeds achter deze verordening staat. Procesmatig niet omdat een eventuele aanpassing niet met terugwerkende kracht van toepassing kan zijn, zoals Ronduit Open deed voorkomen.

De CDA-fractie stemde dus tegen de motie, zodat alle betrokkenen kunnen blijven vertrouwen op de zekerheid van de Verordening geurhinder en veehouderij uit 2011.

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over het opnemen van een gezondheidstoets in vergunningen voor intensieve veehouderijen

In de motie die door Ronduit Open en Progressief Leudal was ingediend, werd het beeld neergezet dat het onderdeel “gezondheid” geen rol speelt bij vergunningverlening. Dat zou in Leudal niet in orde zijn. Maar het tegendeel is immers het geval. Ieder enigszins ingrijpende aanvraag vanuit de veehouderij, wordt namelijk beoordeeld, op wat de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid kunnen zijn. In de vergunning worden strenge eisen opgenomen. Vandaar dat het CDA ook deze motie van Ronduit Open en progressief Leudal niet steunde.

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag voortgang beleid gemeenschapshuizen

In een schrijven aan het presidium heeft de wethouder aangegeven dat hierover in juni een notitie in commissie en raad komt. Maatwerk per kern is voor het CDA belangrijk. Omdat de voorliggende motie vroeg om wat al was afgesproken, heeft de  CDA-fractie deze niet gesteund.

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake verkoop sociale huurwoningen

Deze motie van Ronduit Open was al uitvoerig besproken in de commissie Fysiek. Het gaat immers over beleid van de Rijksoverheid en daarom steunde de CDA-fractie deze motie niet. Temeer omdat uit cijfers blijkt dat het aantal sociale huurwoningen in Leudal, ondanks verkopen, niet afneemt.

Namens CDA-Leudal


Maurice Schreurs