Verslag raadsvergadering 17 november 2015

Tijdens de raadsvergadering van 17 november 2015 heeft het CDA het raadsvoorstel inzake de herinrichting van de Jachthaven Hanssum in Neer gesteund. Hierbij komen een aantal dimensies bij elkaar, bijvoorbeeld toerisme, veiligheid en verfraaiing van de haven en haar omgeving. We zijn ervan overtuigd dat het traject voor omwonenden zo min mogelijk overlast veroorzaakt, omdat er een lang traject van overleg aan vooraf is gegaan. Daarnaast hopen we dat dit een eerste aanzet is voor meerdere vervolgstappen, waaronder het aanpakken van de kade, de dijkring aan de zuidkant en de ontwikkelingen rondom Vitelea. Een knap staaltje cofinanciering waarbij de neuzen in dezelfde richting zijn gezet. Wij hebben als CDA alle vertrouwen in dit project.

Vervolgens heeft het CDA het nieuwe beleid inzake de kinderopvang en de subsidiëring van educatie en ontwikkeling gesteund. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente hierin investeert met het oog op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen die van groot belang is voor het leervermogen op latere leeftijd. Hierbij heeft het CDA met name oog voor de minder kansrijke groepen in de samenleving. De gemeente moet juist hen ondersteunen, ook in financieel opzicht, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de vroeg- en voorschoolse opvang. Gelijke kansen en het opvangen van tekorten zijn speerpunten van het CDA.

Het CDA heeft voor de raadsvergadering van 17 november een motie ingediend in samenwerking met Samen Verder en Ronduit Open omtrent het sturen van resultaten in het sociale domein. We willen minder regeldruk, meer sturen op resultaten en meer onderzoek naar de tevredenheid van cliënten.

Er lag daarnaast een motie van D66 over de toekomst van het basisonderwijs. Deze hebben wij niet gesteund. Er ligt een nota maatschappelijke voorzieningen atlas van 2012 en de wethouder heeft aangegeven nog dit jaar in gesprek te gaan met SPOLT, de scholen en andere partners om te kijken naar de toekomst in het kader van het dalende leerlingenaantal. Het is dan ook niet realistisch een notitie te verwachten voor 1 mei 2016.

Ook is het rekenkamerrapport zelfsturing in de praktijk aan de orde geweest. De rekenkamer heeft geconcludeerd dat we er goed voor staan en dat in Leudal de schouders eronder worden gezet. Als CDA zijn wij blij dat er in Leudal zoveel burgers zijn die zich inzetten voor de leefbaarheid in de gemeente en in haar kernen. De belangrijkste aanbeveling in dit rapport vinden wij als CDA de goede communicatie, het elkaar informeren van burgers en de gemeente. Wij denken dat er op dit gebied nog veel te bereiken is.

Tenslotte vond er een interpellatiedebat plaats over het eventuele sluiten van de bibliotheekvestiging in Heythuysen. Het CDA is bij haar eerdere standpunt gebleven: het doel is de meerderheid van de kernen in Leudal te voorzien van een bibliotheekservicepunt.

Namens de fractie CDA Leudal,

Nadine Alofs