VERSLAG RAADSVERGADERING 26 APRIL 2016

Agendapunt: Reactie op coalitieakkoord Samen Verder en Ronduit Open

Wij zullen het nieuwe college kritisch volgen en waar mogelijk steunen in haar voorstellen.

Daarbij zullen wij scherp gaan volgen of er bij de voorstellen voldoende aandacht is geweest voor mogelijke consequenties voor de leefbaarheid in de kernen en in Leudal als geheel……en of verenigingen of andere relevante gremia op juiste wijze betrokken zijn geweest. En het belang dus onderkend dat we zaken alleen voor elkaar kunnen krijgen als we samen de schouders eronder kunnen zetten. Daarbij mag duidelijk zijn dat we de schouders van de inwoners er niet onder zullen krijgen door enkel te stellen dat de begroting sluitend zal moeten zijn.

Wij betreuren het wel dat Samen Verder en Ronduit Open nauwelijks bekeken hebben of de drie overige partijen in Leudal van betekenis konden zijn in de nieuw te vormen coalitie.

Inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord met de veelzeggende naam “Op vertrouwen een toekomst bouwen”.

De uitgangspunten

De CDA fractie vindt een aantal genoemde punten nogal logisch en “open deuren”. Want wie kan er nu tegen zijn tegen een kwalitatief betere uitvoering van de gemeentelijke taken. Als Leudal kunnen wij wel willen dat ingewikkelde regelgeving wordt teruggedrongen of versobert. Maar de meeste regels komen toch van provinciale, landelijke of zelf Europese overheden. Het CDA is er altijd voorstander van geweest dat er betere bestuurlijke en politieke verhoudingen in Leudal komen. Dit stond ook in het vorige coalitieakkoord. Wij hebben echter de laatste twee jaren gemerkt dat hier bitter weinig van terecht is gekomen. Onze fractie blijft van mening dat er met fatsoen er respect met elkaar wordt omgegaan.   

De tekst van het coalitieakkoord lijkt aan te geven dat SV en RO geen inhoudelijke beleidswijzigingen doorvoeren.   

Binnen het college zijn de portefeuilles van John van de Beuken en Paul Vogels nu in handen van de RO wethouders Richard Verheul en Stan Backus. Wat dit inhoudelijk gaat betekenen valt uit het coalitieakkoord niet op te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het subsidie en accommodatiebeleid.

SOCIALE DOMEIN

Als CDA-fractie zijn wij het volstrekt eens met de stelling dat vertrouwen noodzakelijk is bij het bouwen aan de toekomst van de gemeente Leudal. We moeten vaststellen dat deze zin een open deur is. Dat geldt overigens jammer genoeg voor het grootste gedeelte van het coalitie akkoord onder de naam ‘Op vertrouwen een toekomst bouwen’.

Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Dat weten we allemaal. Vertrouwen moet verdiend worden en is een proces. We moeten met elkaar onderkennen dat dit proces in onze gemeente en in onze raad tot op heden niet goed gaat.

Het zou mooi zijn als je dat kunt oplossen door ‘samen en open’ iets in 1 zin te zeggen maar we weten allemaal dat dat zo niet werkt. Daarom een aantal suggesties:         

Met name ten aanzien van het sociaal domein moet duidelijkheid naar de burgers van Leudal worden gegeven en dat kan niet op basis van aannames en onzekerheden en het weigeren om een standpunt in te nemen. Het coalitieakkoord roept dan ook meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.

Een nog op te stellen beoordelingskader dat uitmaakt van het accommodatiebeleid. Wanneer kunnen we dit beoordelingskader verwachten? Welke standpunten nemen de beide coalitiepartijen ten opzichte van het het accommodatiebeleid in? Hierover geen woord. Het wordt met algemeenheden afgedaan.

Ten aanzien van het subsidiebeleid hetzelfde, een nieuw vast te stellen subsidiebeleid. Maar op basis van welke uitgangspunten zouden Samen Verder en Ronduit open dit graag zien? Hoe wordt bijvoorbeeld vastgesteld wat de maatschappelijke functie van een stichting of vereniging is? Wie gaat dit beoordelen? Wanneer zal dit beleid worden vastgesteld? Hoe wordt de toegankelijkheid van verenigingen in Leudal gegarandeerd als er vooral wordt gekeken naar de maatschappelijke bijdrage? Worden verenigingen en stichtingen ook gehoord om hun maatschappelijk belang en maatschappelijke doelstellingen kenbaar te maken bij de gemeente of wordt sec van bovenaf geoordeeld of een stichting of vereniging een maatschappelijk nut heeft?

Nieuwe afspraken, nieuwe kaders, nieuw beleid, nieuwe criteria: afwachten en vooral geen beslissingen nemen. Het coalitieakkoord is onduidelijk en met vlagen zelfs expliciet terughoudend, bijvoorbeeld ten aanzien van de geplande scholenfusie Ittervoort, Neeritter, Hunsel en de reeds gesloten school van Haler. Het werk wat al verricht is door de werkgroep wordt door de tekst van het coalitieakkoord gebagatelliseerd.

FYSIEKE DOMEIN

N280

Net als bij diverse andere onderwerpen wordt bij de N280 aangeven dat de raad inhoudelijk de doorslag moet geven. Kennelijk komen SV en RO er nu al niet samen op een open wijze uit. Vanuit het CDA vragen we ons dan af: hoe komen collegevoorstellen bij deze onderwerpen überhaupt tot stand? Of betekent deze aanpak dat alle lastige onderwerpen op de lange baan worden geschoven?

Ander voorbeeld: het plan Kuypers is een plan om de burgers in Leudal beter te beschermen tegen hoge waterstanden in de Maas. In het coalitieakkoord wordt dit plan helemaal opgehangen aan de ontgrindingen. In de ogen van het CDA is dit drie stappen terugdoen. De meervoudige doelen die dit plan kent worden denk maar eens aan waterveiligheid en natuurontwikkeling worden totaal genegeerd.

BESTUUR EN MIDDELEN

Bestuur

CDA fractie vindt het opvallend dat Ronduit Open nu ze  in het college zitten, akkoord gaan met 3,6 fte aan wethouders. Voorts vindt het CDA opvallend dat in dit akkoord wordt opgenomen dat raadsleden rechtstreeks door burgers benaderd kunnen worden en vragen rechtstreeks kunnen doorgeven aan college of portefeuillehouder. Dit is juist wat onze fractievoorzitter in het kader van de subsidie voor muziekonderwijs heeft gedaan.

En waarover beide coalitie partijen zich fors negatief over hebben uitgesproken richting de CDA fractievoorzitter in een motie, die zoals bekend verstrekkende consequenties heeft gehad. Zijn beide partijen nu in 1 keer tot andere inzichten gekomen?

Regionale Samenwerking

Het CDA is geschrokken over het feit dat in dit akkoord nergens wordt gesproken over samenwerking in de regio Midden-Limburg, andere gemeenten of met de provincie. Leudal is immers géén eiland. Juist een robuuste samenwerking in de regio kan leiden tot een economische impuls. Te vaak hoorden we van de huidige coalitiepartners het devies: wat krijgen we er meer voor terug dan dat we erin stoppen. Dit is geen goede mentaliteit om een samenwerking in te stappen.

Middelen

Begroting

Dat de begroting structureel sluitend moet zijn vindt de CDA fractie vanzelfsprekend. Deze passage is dus een open deur. We zijn echter zeer benieuwd hoe dit tot stand komt, omdat er over de manier waarop een begroting sluitend wordt gemaakt nogal heel verschillend door de coalitiepartners wordt gedacht. Ook op dit vlak blijft het oorverdovend stil in het coalitieakkoord.

Tot slot:

De CDA fractie heeft met deze inbreng haar visie gegeven over het voorliggende coalitieakkoord. Helaas heeft dit coalitieakkoord niet de diepgang die we hadden mogen verwachten. Veel beleidsgebieden worden niet vermeld of worden slecht in standpunten weergegeven waarbij de uitwerking allerminst duidelijk is. Uiteraard zal het CDA de komende periode haar visie en standpunten blijven aanwenden om een evenwichtig beleid binnen Leudal te bewerkstelligen. We zullen daarbij blijvend de samenwerking en verbinding met verenigingen, bedrijven en met maatschappelijk middenveld opzoeken.  Het amendement van D66 om raadsvragen openbaar te maken hebben wij ondersteunt. Het amendement over het open houden van de bibliotheek in Heythuysen heeft het CDA niet gesteund, omdat wij wachten op een voorstel van het college. Dit geldt tevens voor het amendement over de N280.

Agendapunt: Leidraad Mestverwerking

Het heeft lang geduurd, maar nu de leidraad mestverwerking eindelijk in deze raad ter goedkeuring voor ligt, is het CDA daar blij mee. Kort en goed gezegd: blij omdat nu eindelijk ook in Leudal erkend wordt dat het Haagse beleid gericht op het exporteren van het mestoverschot naar het buitenland, moet worden ondersteund en concreet worden gefaciliteerd door de betrokken gemeentebesturen.

De Leidraad beoogt regelgeving in te voeren, die het de agrarische sector mogelijk moet maken om zelf te zorgen voor verkleining van het mestoverschot. De voorgestelde spelregels zijn eenvoudig en effectief: kleinere hoeveelheden kunnen worden verwerkt op de boerderijen zelf, grotere hoeveelheden kunnen worden verwerkt op een bedrijventerrein.

Het CDA is tevens verheugd met een aanpak op de schaal van de zeven Midden-Limburgse gemeente. Dat geeft namelijk uitzicht op toepassing van het uitgangspunt “gelijke monniken, gelijke kappen”. Het CDA is ook tevreden over de bepaling dat deze regeling pas over een jaar in meer definitieve vorm wordt vastgesteld. Er kan ervaring worden opgedaan en nu snel van start gaan.

Het amendement van Ronduit Open en Samen Verder steunden wij niet omdat de regels worden aangescherpt t.o.v. de overige gemeenten. De leidraad wordt onderuit gehaald door flinke drempels die worden opgeworpen. En dat juist in onze gemeente waar de plaatselijke en regionale economie het moet hebben van de agrarische sector. Dit is niet uit te leggen en een klap in het gezicht van de agrariërs die op zondag 24 april met het evenement “Loeren bij de boeren” op een voortreffelijke manier hun innovatieve bedrijven voor een zeer groot publiek hadden opgesteld.

Waarin zitten de drempels? Heel simpel: in het stellen van forse aanvullende eisen door het amendement van Ronduit Open en Samen Verder is het bijna onmogelijk om tot mestverwerking te komen op een bedrijventerrein. En dat terwijl in de laatste commissievergadering bijna alle fracties een pleidooi hielden voor mestverwerking op een bedrijventerrein. Het CDA is tegen zo’n tweeslachtigheid in het mestbeleid.

Agendapunt: Beleidsnota Woonwagens
De nootzaak van de voorliggende beleidsnota is evident, ook voor het CDA. Het wonen in een woonwagen is een bijzondere manier van wonen, derhalve is het gewenst hiervoor een aparte beleidsnota op te stellen. Wij kunnen met de inhoud van deze beleidsnota grotendeels instemmen.

Het CDA streeft echter een gelijkheid tussen de burgers van Leudal na die zover mogelijk strekt. Waar mogelijk willen wij inwoners van Leudal dus gelijk behandeld zien. Om deze reden hebben wij een amendement ingediend bij dit agendapunt. Ook al is het wonen in een woonwagen een bijzondere manier van wonen, woonwagenbewoners zijn volwaardige inwoners van deze gemeente en dienen ook zo behandeld te worden. Zeker gezien het feit dat Leudal veel standplaatsen heeft voor woonwagens in verhouding tot omliggende gemeenten is het zaak hier voldoende aandacht aan te besteden. Wij willen daarom de starterslening, die voor overige starters op de woningmarkt in Leudal ook beschikbaar is, tevens beschikbaar stellen voor starters op de “woonwagenmarkt”.

De starterslening dient in enige mate beschikbaar te worden gemaakt. Ons amendement over de starterslening werd door de gehele raad gesteund.

BESLOTEN RAADSVERGADERING 26 APRIL 2016 INZAKE GEURBELEID 

Binnen het CDA zagen we al langere tijd dat RO de geurnormen in Leudal fors wil aanscherpen. En toen deze wens door RO tijdens de coalitievorming werd verbonden aan het mestbeleid, was het aftellen totdat dit onderwerp behandeld zou worden.

Op zichzelf is er natuurlijk niets mis met het inbrengen van beleidsvoorstellen, maar voor het CDA gelden bij het geurbeleid enkele duidelijke en heldere overwegingen:

Dat is op de eerste plaats het feit dat het geurbeleid en de geurnormen nog pas enkele jaren oud zijn. Ze zijn toen volledig geactualiseerd en het agrarische bedrijfsleven weet sindsdien waar het in Leudal rekening mee moet houden. Door het besluit dat nu wordt voorgesteld, slaat de onzekerheid weer in volle omvang toe. En gaat het nog een hele tijd duren voordat er duidelijkheid over de geurnormen gaat ontstaan.

Argument nummer twee. Door te besluiten tot bevriezing, wordt tegelijkertijd besloten tot een standstill: alle investeringsplannen worden ‘on hold’ gezet, en dat betekent dat intussen de vervanging van verouderde stalsystemen met een relatief grote geurgevoeligheid voor de omgeving helemaal stil wordt gezet. Daarmee gaat dit college het beleid van de provincie Limburg doorkruisen, dat juist voorziet in het zoveel mogelijk bouwen van nieuwe stallen die volledig voldoen aan niet alleen dierenwelzijn, maar vooral ook aan geurreductie in het buitengebied.

Ten derde is het zo, dat dezelfde agrarische bedrijven die met de geurnorm te maken hebben, ook nu al een jaar of vijf te maken hebben met een bestemmingsplan buitengebied dat maar niet tot afronding komt. En we weten met zijn allen dat het nog een hele tijd gaat duren voordat de bedrijven helderheid hebben over de bepalingen in het BP Buitengebied. Het is voor het CDA onbegrijpelijk dat dit college niet méér begrip heeft voor de problemen en blokkades waarmee agrarische bedrijven die vooruit willen in Leudal, in deze gemeente te kampen hebben.

Als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan zet het college met dit voorstel opnieuw bovenmatige druk op de ontwikkeling van de agrarische sector in Leudal. Aan de ene kant wordt gepronkt over de betekenis van agrarische bedrijven voor de economische ontwikkeling in Leudal en in Midden-Limburg, anderzijds wordt de toch al ongemakkelijke relatie tussen de gemeente Leudal en de agrarische bedrijven fors onder druk gezet. Een ontwikkeling waar we binnen het CDA allerminst op zaten te wachten.