Verslag raadsvergadering 26 mei 2015

Verslag raadsvergadering 26 mei 2015

 De CDA-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2015 vooral aandacht gehad voor de volgende onderwerpen:

  1. Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2014 en bestemmen resultaat 2014.

De CDA-fractie is tevreden met het financiële resultaat dat geboekt is in 2014. Het positieve resultaat kwam uit op bijna 1,3 miljoen. De fractievoorzitter spreekt zijn dankbaarheid uit aan het college en het ambtelijk apparaat.

Met de reservering van € 700.000 voor WMO kunnen wij instemmen, omdat er in dit prille stadium nog rekening dient te worden gehouden met onzekere factoren. Een beperkte buffer is verstandig.

Hoewel pas in een volgende raadsvergadering de eerste stappen worden gezet op weg naar een nieuwe begroting, komt het positieve resultaat op een goed tijdstip. Het CDA denkt hierbij aan het voorstel om een fonds in te stellen voor de ondersteuning van maatschappelijke activiteiten.

  1. Instemmen met ontwerpkadernotitie huisvesting arbeidsmigranten in Leudal.

Voor een agrarische gemeente als Leudal zal de inzet van arbeidsmigranten in de agrarische bedrijfsvoering nu en in de toekomst van belang blijven. De notitie gaat met name over migranten die korte tijd in Nederland willen blijven, de zogenaamde shortstay en midstay. Het college heeft in de ontwerpkadernotitie dezelfde doelstelling als de provincie in het Provinciaal Omgevingsplan (POL): over tien jaar dient het verblijf van arbeidsmigranten op campings afgebouwd te zijn. De CDA-fractie is van mening dat dit alleen kan, als er ov er tien jaar ook voldoende alternatieven voorhanden zijn om arbeidsmigranten kwalitatief goed te kunnen huisvesten.

Het CDA vindt het positief dat agrarische bedrijven de mogelijkheid krijgen om méér dan 30 personen te huisvesten. De kwaliteit van de huisvesting moet goed zijn en de druk voor de omgeving dient acceptabel te blijven.

Het CDA pleit ervoor om het nieuwe beleid om de 3 of 4 jaar te evalueren. Blijkt er over 10 jaar onvoldoende huisvesting te zijn, dan dient het beleid aangepast te worden.

  1. Beschikbaar stellen extra bijdrage in exploitatie Samen Zorgen Huis Mariabosch Baexem en verlengen voorwaardelijke termijn van 1 juli 2015 eerder bijdragen.

Het CDA kan akkoord gaan met de extra bijdrage ad € 200.000. Reden hiervoor is de cofinanciering samen met de bijdrage van de provincie. Van deze gemeentelijke bijdrage is € 150.000 een overbruggingskrediet voor de termijn van 10 jaar.

Het CDA is ervan overtuigd dat het Samen Zorgen Huis een waardevolle aanvulling is in het ‘zorglandschap’ in Leudal.

  1. Bespreken motie n.a.v. handelen college(leden) in het dossier “de Bombardon te Heythuysen”

De motie van Ronduit Open waarin zij de handelwijze van wethouder John van den Beuken afkeurt, werd door de gemeenteraad afgewezen.Het CDA is van mening dat de portefeuillehouder de raad juist meermaals en ook goed heeft geïnformeerd. De aandeelhouder van de exploitatie B.V. is de stichting Cultuur Podium de Bombardon. Daardoor is de gemeente niet aan zet en heeft de portefeuillehouder gepaste afstand gehouden. Het stichtingsbestuur heeft de wethouder laten weten dat ze aan het onderzoeken was hoe de exploitatie beter zou kunnen worden. De stichting was verwikkeld in een juridische procedure. Door de hoge personeelskosten heeft het stichtingsbestuur géén andere uitweg meer gevonden, dan het aanvragen van het faillissement van de exploitatie B.V.

Voor het CDA staat voorop dat verenigingen gebruik kunnen blijven maken van de ruimten van de Bombardon.

Het steekt het CDA overigens wel dat er frontaal media-aanvallen worden gedaan aan het adres van bestuurders en vrijwilligers in Leudal die de nek uitsteken om allerlei voorzieningen in Leudal goed te laten functioneren.

Het CDA Leudal is echter verheugd dat er een commerciële exploitant is gevonden met de nodige ervaring op het gebied van gemeenschapshuizen.

 

Namens CDA-Leudal
Maurice Schreurs