Verslag raadsvergadering 30 mei 2017 en 6 juni 2017

 

Hierbij de belangrijkste besluiten van de Raadsvergadering van 30 mei 2017 en 6 juni 2017.

Geheimhouding onderzoekrapport BING.

De CDA-fractie pleit er voor om het dossier zo snel mogelijk openbaar te maken. Raadsleden en inwoners van Leudal hebben het recht om te vernemen hoe het “handelt en wandelt” binnen het gemeentehuis. Het oordeel van BING is op zijn minst op onderdelen multi-interpretabel waar het gaat over de werkwijze van wethouder Walraven. Daarom zo snel mogelijk openbaar maken. Indien dit niet in de openbaarheid besproken kan worden, wekt het de schijn dat het in dit huis niet zo nauw genomen wordt met rechten van burgers.

Vaststellen Integraal beleidsplan openbare ruimte 2018-2028.

Dit plan geeft ruimte aan ondernemers en bewoners om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Participatie van burgers en verenigingen bij het uitvoeren van het onderhoud aan openbaar groen vindt het CDA een prima initiatief. Deze participatie dient wel praktisch te blijven. Tevens vraagt het CDA aandacht voor het onderhoud in het buitengebied. Wij roepen het college dan ook op om in overleg te treden met de LLTB en de agrarische ondernemers.

Vaststellen Beleidsplan Bibliotheekwerk gemeente Leudal 2017-2020.

Het CDA kan instemmen met de visie waarbij de gemeenten Maasgouw, Weert en Nederweert samenwerken met onze gemeente. De visie heeft wel enkele jaar op zich laten wachten omdat de andere gemeenten nog niet zo ver waren. Tevens blijft het bibliotheekwerk in Heibloem bestaan, hetgeen tot stand is gekomen door burgerinitiatief en dat volledig door het CDA is gesteund.

Vaststellen beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het heeft even geduurd voordat dit Beleidsplan gereed is gekomen. Het blijkt dat er weinig verschillen in zitten t.o.v. het vorige plan. Leudal is immers gehouden aan de samenwerking in de Regio Midden- en Noord-Limburg middels deelname aan het RUD (de Regionale Uitvoeringsdienst). Het CDA kan instemmen met dit beleidsplan. Tevens worden er meer middelen vrij gemaakt voor Toezicht en Handhaving.

Uiten wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst Structuurbeelden Haelen-Horn met Herontwikkeling Haelen-Horn B.V.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de bijdrage van onze fractie:

Voorzitter,

Zoals bekend vieren we dit jaar het 10-jarig bestaan van de gemeente Leudal. Onze fractie heeft steeds bepleit om aan dat jubileum voldoende aandacht te schenken, echter blijkt nu pas dat er na meer dan 10 jaar Leudal toch nog een lijk van de voormalige gemeente Haelen uit de kast valt.

En jammer genoeg is het ook nog eens een flink lijk, want de raad wordt nu gevraagd om 3,6 miljoen aan te wenden om het plan van de voormalige gemeente Haelen definitief af te kopen. Nu is dat uiteraard niet het bedrag van 12 miljoen dat de gemeente Venlo moet zien te vinden, maar in de begroting van de gemeente Leudal is een bedrag van 3,6 miljoen euro toch ook ‘fors’ ja zelfs substantieel te noemen. In elk geval niet iets voor een achternamiddag.

We hebben echter moeten vaststellen dat het college van dit voorstel graag een besluit bij hamerslag had gemaakt. Want dit college houdt niet van nog méér ‘imagoschade’ voor de gemeente Leudal. Noch de commissie, noch het presidium, noch deze raad zijn door het college tijdig meegenomen in het afbouwproces van de structuurbeelden Haelen-Horn. In een keer was er een voorstel om ‘ja’ tegen te zeggen, met een toelichting van niet meer dan 3 a4-tjes. En ook nog eens afwerende reactie van wethouder Walraven toen diverse partijen vroegen om een raadsinformatiebijeenkomst om het hele verhaal eens rustig door te nemen. De wethouder hield dit echter met klem af en het enige dat waar deze raad het mee moest doen was een inloopuurtje om eventuele vragen te stellen. Niks uitvoerige invoering in het dossier, niks openbare uitleg, niks doorkijkje naar wat er met de locaties kan gebeuren nadat de bestaande overeenkomst ontbonden is. Zoals we ook inmiddels uit andere dossiers weten is dit college niet zo van de transparantie.

De CDA-fractie heeft er nu al meer dan een jaar voor gekozen om vanuit een positieve grondhouding de collegevoorstellen te beoordelen. Want oppositie voeren om de oppositie, daar schiet niemand iets mee op. We zullen deze lijn in het belang van de burgers van Leudal zoveel mogelijk doorzetten tot de verkiezingen van voorjaar 2018. Maar onze fractie betreurt de gang van zaken bij de voorbereiding van dit voorstel enorm. Waarom moet die positieve grondhouding van het CDA nu zo sterk door het college onder druk worden gezet? Wij wensen namelijk niet door het college te worden gebruikt als een applausmachine, en zeker niet als het gaat om het afhandelen van een probleemdossier van de bovenste orde.

Ja, een probleemdossier van grootformaat, dat weet iedereen binnen de gemeente Leudal er inmiddels wel vanaf. En dat het afkopen daarvan 3,6 miljoen euro kost, weten de geïnteresseerden in de dorpen Haelen en Horn inmiddels ook wel. Maar dat dit bedrag eigenlijk nog veel hoger is dan 3,6 miljoen euro, dat hebben we de wethouder tot nu toe nog geen enkele keer horen zeggen. Pas toen we de stukken echt uitvoerig gingen bestuderen kwamen ook wij er pas achter dat er naast die 3,6 miljoen euro ook nog eens 22 bouwtitels moeten worden meegegeven aan de projecten die wél nog worden uitgevoerd. Anders gezegd: om de schade voor de gemeente nog enigszins te beperken tot die 3,6 miljoen euro krijgt de contractpartij nog eens 22 extra woningbouwrechten.

Cadeautje van de gemeente Leudal!

Daarmee komt de werkelijke waarde van de afkoopsom dus uit op tenminste 5,5 à 6 miljoen euro. Een fors hoger bedrag dan uit het collegevoorstel blijkt.

En dat terwijl het aantal bouwtitels in onze gemeente flink naar beneden moet. En de burgers die een nog een onbenutte bouwplaats hebben, binnenkort een brief van de gemeente krijgen dat die bouwmogelijkheid zal worden ingetrokken. Wij snappen het niet meer….

Een duidelijke onderbouwing ontbreekt. We moeten het doen met de mededeling dat “men er onderling in goed overleg is uitgekomen” en dat iedere andere procedure tot nog méér kosten zou hebben geleid. Voorzitter, het college van Leudal kan misschien wel blauwe ogen hebben, maar de CDA-fractie heeft op dit punt grote bedenkingen. Waarom zit er bij dit voorstel geen financiële onderbouwing van de 22 extra bouwtitels die nu alsnog aan de contractpartij worden meegegeven?

Maar los van dit omvangrijke financiële debacle heeft de CDA-fractie uitvoerig gekeken naar wat de gemeente na de afkoopregeling terug krijgt. Wat gaat er dan in de dorpen Haelen en Horn uiteindelijk nog gebeuren?

Onze fractie kan niet anders concluderen dan Haelen er slecht van af komt. Want de plussen gaan bijna allemaal naar Horn. Zo blijft het oude gemeentehuis in Haelen eigendom van de gemeente en mag de gemeente zelf zijn best gaan doen om er op die plek nog wat van te maken. De herontwikkeling die was voorzien gaat nu in elk geval niet meer door, ook al wordt er nu een afkoopbedrag van 3,6 miljoen euro ingezet. En hetzelfde geldt voor het gebied met de oude bibliotheek, eveneens in het centrum van Haelen. Ook daar gaat de herontwikkeling niet door. En wat nog veel ernstiger is: de wethouder heeft geen enkele duiding kunnen geven van wat het college dan wel in het vervolg op die locaties voor mogelijkheden ziet… Kunnen het gemeentehuis en de bieb worden ingezet als kantoorruimten? Kunnen ze worden ingezet in het kader van de provinciale plannen voor méér huisvesting in de dorpen voor arbeidsmigranten en statushouders? De reactie van het college blijft beperkt tot de blijdschap over het feit dat de voormalige discotheek zal worden aangepakt. Maar wat er verder in Haelen gaat gebeuren blijft totaal onduidelijk. Voorlopig helemaal niets. Naast verdergaande verloedering denken wij dat deze raad op een later tijdstip nog eens een forse sigaar moet roken….

Waar het vooruitzicht in Haelen ook na het betalen van het afkoopbedrag slecht is, zoveel beter en rooskleurig is het beeld in het dorp Horn. De meeste woningen die nu nog wel gebouwd zullen worden, komen terecht in Horn. En ook de meeste van die 22 extra bouwtitels die aan de contractpartij worden meegegeven, komen terecht in het plan Rooswinkel en in het plan Kerkpad, beiden in Horn. Op zich niets mis mee. Ook Horn moet vooruit. Maar onze bedenking is wel dat, voor zover de Overeenkomst Structuurbeelden Haelen-Horn van 2006 tot uitvoering heeft geleid of gaat leiden, dit vooral in het dorp Horn het geval is. In Haelen heeft men vooral het nakijken…. De CDA-fractie betreurt dat en heeft daarover ernstige bedenkingen.

Voorzitter,

Het zal duidelijk zijn dat het CDA grote bedenkingen heeft bij de voorliggende afkoopregeling. Helaas valt er met deze afkoopregeling alsnog een bestuurlijk lijk van de voormalige gemeente Haelen uit de Leudal-kast.

  1. Het CDA heeft grote bedenkingen bij de hoogte van afkoopsom van 3,6 miljoen euro, die in goed overleg met de contractpartij tot stand is gekomen.
  2. Het CDA heeft grote bedenkingen bij het feit dat bovenop dit afkoopbedrag van 3,6 miljoen euro ook nog eens 22 bouwtitels aan de contractpartij worden meegeven. En dat in een tijd dat de burgers van Leudal hun ongebruikte bouwtitel binnenkort alsnog bij de gemeente mogen inleveren. Helaas geeft het college in de stukken ook geen enkele financiële onderbouwing waarmee deze 22 extra bouwtitels kunnen worden gerechtvaardigd.
  3. Het CDA heeft ook grote bedenkingen over de gevolgen van de voorgestelde afkoopregeling. Wel zullen in Horn de bouwprojecten Rooswinkel en Kerkpad een flinke impuls aan het leven in het dorp meegeven, maar in Haelen heeft men het nakijken. Daar zal de verloedering in en bij het oude gemeentehuis en in de omgeving van de oude bibliotheek voorlopig gewoon doorgaan. Of het zou goed kunnen dat de gemeente deze beide bouwlocaties gebruikt om invulling te geven aan de provinciale opdrachten om in de dorpen nieuwe woningen in bestaande gebouwen te maken voor arbeidsmigranten en statushouders. Het CDA heeft ernstige bedenkingen tegen het ontbreken van een realistisch toekomstbeeld voor de locaties in het dorp Haelen.

Voorzitter,

Het zal duidelijk zijn dat wij vanwege onze bedenkingen en de ernstige tekortkomingen in de financiële onderbouwing bij dit voorstel niet kunnen instemmen.

Dit waren de belangrijkste items in deze twee vergaderingen.

 

Namens CDA-Leudal
Maurice Schreurs