Verslag raadsvergadering 31 mei 2016

Agendapunt:  Motie vreemd aan de orde van de dag herstel Buggenumse Veld te Nunhem.

Deze motie gaat over de besteding van de compensatiegelden in en nabij het Buggenumse Veld als gevolg van de uitbreiding van Nunhems (Bayer CS) aan Oostzijde van de Napoleonsweg.

Als CDA zien we in deze motie weinig meerwaarde. Het is een opsomming van diverse vanzelfsprekendheden. In de motie wordt gesproken over onvoorstelbare schade die Nunhems toe zou brengen aan het Buggenumse veld. Deze woorden vinden wij niet gepast in relatie tot het grote belang van Nunhems voor de gemeente Leudal

Wij vragen ons af waarom er zo’n haast is om zo snel mogelijk met projecten te komen. Binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning dient er pas gecompenseerd te worden en dan ook nog gefaseerd rekening houdend met de verschillende bouwfases bij Nunhems tot ten minste 2024. Daarbij lopen we met Mooi Buggenum 2  al voorop met compenserende projecten

Verder vragen we ons af, welke criteria de voormalige portefeuillehouder Paul Vogels in zijn brief van 10 december 2015 heeft toegevoegd of gewijzigd. Volgens ons als CDA staan in deze brief alleen maar zaken die in het verleden in meerderheid door deze raad zijn besloten.

In de motie wordt ook gesproken over uitbreiding van de adviesgroep. We vinden dat omvang van de adviesgroep wel werkbaar moet blijven.

Het Buggenumse Veld kenmerkt zich nu door een zeer open landschap. Ook na de realisatie van Nunhems vinden wij als CDA dat het resterende Buggenumse veld een open karakter dient te houden. In het rapport “tussen Servaas en Maas” worden diverse goede bestedingsdoelen voor de compensatiegelden in en om het Buggenumse Veld beschreven. Bv. de Friedesse Molen in Neer waar ook nog met het provinciaal monumentenfonds tot cofinanciering gekomen kan worden.

Als CDA vinden we dat het Beregeningsproject van de LLTB met andere partners, waarbij niet meer met grondwater wordt beregend maar met Maas, leiding of industriewater ook meegenomen zou kunnen worden als bestedingsdoel. Dit project zorgt voor minder verdroging en grondwaterdaling van het Buggenumse veld en het Natura2000 gebied Leudal. Verder zal het in het Buggenumse Veld een stuk stiller worden door het niet meer hoeven te gebruiken van dieselpompen.

Agendapunt: Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Leudal 2016-2019

CDA Leudal kan instemmen met het preventie- en handhavingsplan drank en horecawet.
Enkele punten uit het plan willen we nog accentueren.

Het feit dat in Leudal jongeren meer en al op jongere leeftijd alcoholische dranken nuttigen ten opzichte van de regio baart ons zorgen.

Een van de oorzaken daarvan is, aldus het rapport, dat de jongere zelf en de sociale omgeving van de jongere nog onvoldoende doordrongen is van het belang van de minimumleeftijd van 18 jaar voor het drinken van alcohol. Dit blijkt dus een hardnekkig probleem te zijn.

Het belang van de negatieve effecten van het drinken van alcohol op jonge leeftijd zal dus nog duidelijker naar voren dienen te komen in de uitvoering van dit plan. Naast de opvoedkundige taak van de ouders is voorlichting door onder andere de gemeente daarbij een zeer belangrijk middel. Wij verzoeken de portefeuillehouder hier veel aandacht aan te schenken bij de uitvoering van dit plan en bij de overleggen binnen de regio.

Voorkomen is beter dan genezen is ook het adagium wat voor dit handhavingsplan geldt. Samen optrekken en de verbinding zoeken met onder andere ouders, verenigingen, horecaondernemingen en scholen is wat het CDA betreft de weg die te bewandelen is om problemen en latente problemen door alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Wat betreft de handhaving is het van belang dat de ons ter beschikking staande BOA’s flexibel inzetbaar zijn daar de problemen zeker niet hoofdzakelijk binnen de gebruikelijke 9 tot 5 werkuren tot uiting komen. Deze BOA’s dienen dan ook voldoende effect te sorteren waar het gaat om het waarschuwen maar zeker indien nodig het verbaliseren van overtreders. Portefeuillehouder zijn onze BOA’s hier voldoende voor geoutilleerd?

Agenda: Gemeenschappelijke regeling Westrom

Het CDA kan instemmen met de conceptjaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017. Echter wij maken ons zorgen ten aanzien van het genomen besluit om te komen tot een fusie tussen Westrom en de Risse. Eerder is al aangegeven dat er cultuurverschillen en verschillen in beloning zijn.

Voorts hebben wij vernomen dat de huurders van kantoren van de Westrom aan de Kerkeveldlaan 2 razendsnel uit het pand zijn gezet, omdat er plaats gemaakt moet worden voor kantoorruimte voor BSGW. Dit vinden wij een kwalijke zaak. De vraag is of de portefeuillehouders van de deelnemende gemeente hiervan op de hoogte waren?

Agendapunt:  Motie vreemd aan de orde van de dag Progessief Leudal Aansprakelijkstelling door Landgoed Leudal

De Raad van State heeft het maximum van 225 te huisvesten arbeidsmigranten op Landgoed Leudal in het bestemmingsplan afgewezen.

Als CDA roepen we het college op om een juridische risicoanalyse te maken van deze uitspraak van de Raad van State, waarbij de verschillende opties op een rij worden gezet.

Als CDA vinden we dat met de betrokkenen overleg moet plaatsvinden over hoe we dit probleem op moeten lossen. Voorkomen moet worden dat er een claim betaald moet worden. Dit dossier heeft de gemeente al genoeg geld en energie gekost. Om nu al 200.000 euro apart te leggen voor compensatie vinden we veel te voorbarig. We kunnen als CDA niet instemmen met deze motie.