Verslag Raadsvergadering 4 en 11 juli gemeente Leudal

Verslag Raadsvergadering 4 en 11 juli gemeente Leudal

In dit verslag beperken we ons tot de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zij geweest namelijk de toekomst van Park Leudal Oost en de CDA bijdrage voor de kadernota.

Collegevoorstel: Beëindiging medewerking aan burgerinitiatief Park Leudal Oost

Nadat de commissie sociaal op 19 juni het raadsvoorstel van het college niet bespreekrijp vond werd op 3 juli tijdens een extra commissievergadering een bespreekstuk geagendeerd wat is opgemaakt na overleg met betrokken partijen.

Eind 2013 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid en herontwikkeling van sportpark
’t Ligteveld. In maart 2014 is het eerste schetsontwerp al gepresenteerd in commissie sociaal.
Park Leudal Oost met zijn vele vrijwilligers wil eindelijk wel eens weten na al bijna 3 jaar bezig te zijn met het ontwikkelen van een burgerinitiatief wat het standpunt / besluit van de gemeente is. Wat ons als CDA vooral tegen de borst stuit is het feit dat in het zicht van de besluitvorming met de begrotingsbehandeling van 1 november 2016 er door Samen Verder en Ronduit Open een amendement is ingediend met aangescherpte kaders en aangenomen door de coalitie waar de wethouder zich nu steeds op beroept. September 2016 lag er immers een procesvoorstel nadat de initiatiefnemers in april een eindrapportage hadden ingediend. Vanaf september hebben gemeente en initiatiefnemers ook bijna wekelijks met elkaar aan tafel gezeten. Voorstel was om te koersen het in februari 2017 in de raad te brengen. Eind januari bleek dit niet haalbaar. Uiteraard is zorgvuldigheid op zijn plaats. Als CDA vinden wij overigens ook het niet kunnen dat in het zicht van besluitvorming er extra kaders/ aangescherpte kaders worden gesteld. De raad kan deze echter ook weer intrekken indien deze goede besluitvorming blokkeren. Het is nu een slot op de besluitvorming gebleken waar de wethouder zich steeds op beroept. Zijn Samen Verder en Ronduit Open bereid om de aangescherpte kaders van 1 november aan te passen?
Als CDA zijn we voor Park Leudal Oost in enige vorm. Park Leudal Oost met ook als eerste in Limburg de open club gedachte door deel te nemen aan de open club Limburg. Een initiatief voor ontmoeten van sport, onderwijs, zorg, cultuur en bewegen. Een voorbeeldfunctie voor Leudal maar ook voor Limburg.

Kijken naar hoe verder. 3 juli in de extra commissievergadering is gevraagd om criteria c.q. kaders aan te dragen en aanvullende vragen die er leven bij de fracties in te dienen voor bespreking vanavond. Voorgesteld wordt om in september te komen tot een plan van aanpak. De opsomming van de onderzoeken die nog gedaan moeten worden roepen toch vraagtekens op bij ons. Er is toch duidelijkheid over welke verenigingen en partijen deel willen gaan nemen in Park Leudal Oost. Een bovenlokale functie was een voorwaarde. Volgens ons voldoet het daar ook aan. Het moet toch niet te moeilijk zijn om dan de in beeld te hebben over welke accommodaties we dan spreken. Heel veel verenigingen en partijen hebben in 2015 toch al positief gereageerd om deel te nemen. Wij vinden niet dat er nu ook weer gekeken moet worden naar alle kernen in Leudal Oost. Welke accommodaties daar aanwezig zijn moet bekend zijn. Om nu deze kernen allemaal mee te nemen en de bezettingsgraad en toekomstige bezettingsgraad plus consequenties die dit voor Park Leudal Oost heeft gaat ons te ver. Steeds maar weer iets toevoegen wat ook nog meegenomen moet worden leidt tot niets. Zo komt er nooit een park Leudal Oost. Er ligt een eindrapportage met een voorlopig ontwerp. Laat dat de basis zijn om door te werken naar besluitvorming. Er ligt een oude sportaccommodatie die hoognodig aan de tijd gebracht moet worden. Belangrijke uitgangspunten bij de start van de initiatiefgroep was samenwerken, bovenlokaal en duurzaam. Hier voldoet het initiatief volledig aan.
Als CDA vinden wij dat er spoedig duidelijkheid moet zijn in welke vorm Park Leudal Oost mogelijk is. De Essentmiddelen die ruim 34 miljoen bedragen mogen hiervoor zo nodig deels ingezet worden van het CDA aangezien er te weinig middelen aanwezig zijn in de pot boekwinst Essent. Investeren in de toekomst heeft op termijn alleen maar voordelen volgens ons. Het is een uniek concept door de open club gedachte. Deelnemende verenigingen en partijen die gaan deelnemen dit laten bevestigen onder voorbehoud van positieve besluitvorming dat Park Leudal Oost doorgaat. De verschillende scenario’s waar het CDA in de commissie van 19 juni al om heeft gevraagd spoedig aan te leveren zodat duidelijk wordt wat aan de maat brengen van de huidige accommodaties kost ten opzichte van nieuwbouw.

Als CDA vinden wij dat er in ieder geval dit jaar een besluit moet worden genomen over Park Leudal Oost. Het zal toch niet weer gebeuren dat een burgerinitiatief waar al enkele jaren veel vrijwilligers tijd en energie in hebben gestoken in het zicht van de haven strand. Wij horen ook graag van de andere partijen hoe zij erover denken dat er in ieder geval dit jaar een besluit moet worden genomen en dat het niet over de verkiezingen heen wordt getild.


Inbreng Kadernota

Vandaag behandelen we de kadernota 2018-2021.

Een nota die een doorkijk geeft naar het te voeren beleid van de komende jaren. De genoemde beleidskaders en de keuzes die daarin gemaakt worden dienen zijn weg te vinden in de begroting die we behandelen in november.

Zoals gezegd behandelen we de genoemde items in de kadernota maar tevens zal de inbreng van het CDA gestoeld zijn op onze eigen visie, op onze eigen koers die we willen varen. Een koers waarbij verbinding met onze inwoners en sociale samenhang centraal staat. Maar ook een koers die meer verdieping en kansen biedt aan de economische waarde van Leudal. Ondernemers zijn hierbij vanzelfsprekend een belangrijke gesprekspartners. Ondernemers die zich onder deze coalitie zwaar achtergesteld voelen.

Laten we door de kadernota lopen.

Onder het programma Vitale Samenleving komt de herijking van de strategie van ons vastgoedbeleid aan bod. Een goede zaak dat ook dit college inziet dat een ‘vastgoedloze gemeente’; een term die uit de huidige coalitie komt; echt geen reële en zelf geen gewenst oplossing is. We hebben kunnen waarnemen dat er in tal van Leudalse dorpen van onderop initiatieven groeien en bloeien. Maar helaas hebben we ook waargenomen hoe dit college met burgerinitiatieven omgaat. Wat betreft het vastgoed is tot op heden het standpunt van het college: Eerst de exacte omvang weten van ons vastgoed en de staat van onderhoud daarvan. Initiatieven kregen dan ook steevast te horen dat er voor ten minste het komende 1,5 jaar geen initiatieven op steun kunnen rekenen van het college. Eerst de onderzoeken afwachten. Wat het CDA betreft een zeer slechte insteek. Juist optimaal gebruik maken van burgerkracht is van groot belang voor Leudal. Investeren in de toekomst van onze verenigingen doormiddel van meedenken en omarmen van initiatieven is dringend noodzakelijk, zo geven de gebruikers van diverse accommodaties aan. Binnen het CDA geven we onze ogen ook zelf goed de kost en begrijpen wij heel erg goed dat het na tien jaar bestaan van Leudal zeer noodzakelijk is dat er weer wordt geïnvesteerd in maatschappelijke accommodaties. Puur en alleen initiatieven scharen onder- en beoordelen op economische gronden kan wat het CDA betreft nooit de bedoeling zijn. Wat het CDA betreft: laat de term ‘vastgoedloze gemeente’ tot het verleden behoren en investeer in de samenleving. De door deze coalitie gepredikte uitgangspunten dienen daarvoor drastisch te wijzigen.

pag 2 van 3 in het B&W-stuk (en pag 16, onderaan, in de kadernota zelf): er moet ook komend jaar weer een bedrag van ruim 5,5 ton worden vrijgemaakt ten behoeve van de taakstelling vastgoed en accommodaties. De hoogte van dat bedrag moet toch voor het college een duidelijk teken zijn om de eerdere kaders over vastgoed en accommodaties flink en rigoureus te herzien. Het CDA doet een dringend beroep op het college om in de nieuwe begroting met drastisch aangepaste kaders te komen. Het bijramen van 5,5 ton voor vastgoed en accommodaties kan niet voor dovenmansoren in deze kadernota zijn opgenomen.

Subsidiebeleid 

In 2016 is er een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Subsidie aan muziekonderwijs zou echter in 2017 nog aan bod komen. De tijd daarvoor begint te dringen. Met name de financiering van muziekonderwijs was nog een punt van discussie. Wat het CDA betreft blijft deze subsidiering lopen via aanbieders van muziekonderwijs en niet als tussenstap via de verenigingen.

Economie.

Wat de economie betreft kunnen we lezen dat er niks nieuws onder de zon is. Vooral op de winkel passen blijkt uit de ambitie, of het gebrek hieraan zoals weergegeven in deze kadernota. Het blijft stil op uitzondering van een opsomming van enkele al jarenlang lopende initiatieven. Zoals wij ook van tal van ondernemers en belangengroepen binnen en buiten Leudal hebben kunnen vernemen zal het roer hier drastisch om moeten. Evenals een sociale en culturele structuur is een economische structuur een van de belangrijkste dragers van een welvarende gemeente. Kijken we naar een zeer recent verleden dan hebben we te maken gehad met: Een aanhoudingsbesluit met een stand still situatie voor de agrarische sector, ondernemers die door een starre houding van het college kiezen voor vestiging in buurgemeenten, een conflict met een camping in Haelen wat alleen maar van kwaad tot erger wordt, en wat te denken van het BING rapport inzake taxi Horn. Toonvoorbeelden van hoe je NIET moet omgaan met ondernemers. Het CDA heeft reeds eerder geopperd om gebruik te willen. Maken van ondernemerspanels om met ondernemers te kijken waar we als gemeente beter kunnen presteren en faciliteren. Praat met ondernemers en niet over!

Programma Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling.

Binnen het sociaal domein blijft de jeugdzorg onze speciale aandacht vergen. Ondanks dat er een verevening is afgesproken met omliggende gemeenten geven de financiële effecten een zeer negatief beeld te zien. Onze fractie maakt zich op basis van de eerste bestuursrapportage ernstige zorgen dat het aanzuiveren van de tekorten op de jeugdzorg in zo’n grote omvang moet gebeuren vanuit de reserves. Een enkele keer de reserves flink aanspreken; want die hebben we daarvoor; maar dit meerdere jaren volhouden gaat onze gemeente op enig moment toch opbreken.

Programma Veilige en aantrekkelijke samenleving.

Realisatie N280.

Ook in deze kadernota zien we dat er een bedrag gereserveerd is van 4,7 mln. als gemeentelijke bijdrage voor aanpassingen aan gezamenlijke infrastructurele zaken omtrent de N280. De CDA fractie verwacht dat deze middelen zeker niet toereikend zijn om een gewenste en veilige inpassing inclusief de herinrichting van de dorpsstraat in Baexem te realiseren. We worden graag zo snel mogelijk geïnformeerd over de aanpassingen die landen in de realisatieovereenkomst die met de provincie zal worden afgesloten.

Programma Sterk besturen en organiseren.

De gemeente blijft worstelen met de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Ook onder onze ambtenaren blijft er een onzekerheid bestaan door de vele beleidswijzigingen en door de politieke inmenging aangaande de aansturing van ambtenaren. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er vele competente leidinggevende ambtenaren deze gemeente hebben verlaten. Deze vacante plekken wordt opgevuld met extern interim personeel. Niks mis mee om tijdelijke functies op interim basis op te vullen, althans als het in beperkte mate gaat. Helaas is het aantal ingehuurde externe krachten zodanig groot dat we een ontwrichte organisatie zien waarin een zeer aanzienlijke scheefgroei te zien is tussen vast en variabel personeel. De CDA fractie heeft hier al eerder haar bezorgdheid over uitgesproken. In de kadernota zien we dat een extra bedrag van circa € 500.000,- moet worden ingezet om de ergste personele knelpunten op te lossen.

Dat er het nodige moet veranderen wordt ook binnen de CDA-fractie onderkend, maar dat het merendeel van dit bedrag wordt uitgegeven aan interim-personeel kan op minder support van het CDA rekenen, want zolang als met dergelijke grote bedragen met tijdelijk personeel de gemeente draaiende gehouden moet worden staan we nog heel ver af van een structureel gezonde ambtelijke organisatie in Leudal

Voor deze personele problemen wordt flink uit de reserveringen geput. Hoe lang kan onze gemeente dit nog dragen?