Verslag raadsvergadering 7 oktober 2014

In deze vergadering hebben we een aantal belangrijke besluiten genomen.

Vaststellen zienswijze conceptbeleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018.
Het CDA steunt dit conceptbeleidsplan dat unaniem werd aangenomen. Concreet stelde wij de vraag of het politiebureau in Heythuysen open blijft. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord, aangezien de verantwoordelijk portefeuillehouder niet aanwezig was.
Initiatiefraadsvoorstel: Vaststellen beleid mestverwerking.
Het CDA-Leudal heeft kennis genomen van het Haags beleid om mestverwerking duurzaam te maken. Dit betekent dat concreet dat wordt toegestaan dat mest dient als vervanger van kunstmest. Hergebruik van gehygiëniseerd mest (dit dient dan één uur lang op een temperatuur van 70 graden verwarmd te worden) is duurzamer dan de productie van kunstmest. De gemeente Leudal is al drie jaar bezig met de voorbereidingen om te komen tot een centrale mestverwerking op een bedrijventerrein. In 2012 is reeds besloten dat dit moet gaan plaats vinden op bedrijventerrein Zevenellen. Afgelopen voorjaar heeft een bedrijf een vergunning aangevraagd voor de mestverwerking op bedrijventerrein Zevenellen.

Uit dit initiatiefvoorstel blijkt dat Ronduit Open tegen mestverwerking is in Leudal. Het CDA steunt dit voorstel niet, omdat wij juist ruimte willen bieden aan bedrijven die er voor willen zorgen dat de intensieve veehouderij duurzaam wordt gemaakt. Voorst stemde het CDA ook tegen de motie “Vergunningverlening Mestverwerkingsinstallatie Zevenellen” van Ronduit Open en tegen het amendement van Progressief Leudal die ging over de afstand tussen woningen en de mestverwerkingsinstallatie omdat er in Leudal geen plaatsen zijn die voldoen aan deze eis.
Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2015.
Deze verordening is gebaseerd op het VNG model en in samenspraak met de gemeenten Weert en Nederweert opgesteld. Voor wat betreft de woonvoorzieningen maakt het CDA zich zorgen over het verdwijnen van verzorgingshuizen. Senioren dienen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en moeten dan een beroep doen op hun netwerk. Het CDA is van mening dat 90% van de woningen waar 65-plussers in wonen, niet geschikt zijn als zorg geboden moet worden. Dit is een groot risico als in de toekomst veel woningen moeten worden aangepast.

Voorts dienen aanvragers van zorg erop gewezen te worden dat het privacy-beleid van toepassing is.

Het CDA vindt het belangrijk dat er tevredenheidsonderzoeken worden gedaan. Tevens dient er eind 2015 een evaluatie over hoe de praktijk nu werkelijk ten uitvoer is gebracht.

CDA-Leudal vindt communicatie met de burgers van groot belang. Dit geldt voor alle drie de decentralisaties.

Voorts is voor het CDA de uitvoering van maatwerk belangrijk. Immers ieder mens is uniek. Er dienen zogenaamde keukentafel gesprekken plaats te vinden en er moet aandacht besteedt worden aan zogenaamde ontmoetingsruimten.

De CDA-fractie kan instemmen met deze verordening.
Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leudal 2015.
Op 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid op het gebied van de jeugdzorg. De CDA-fractie is gelukkig dat deze verordening systematisch is aangepakt.

Het CDA maakt zich wel zorgen over het budget. Deze verordening moet bijdragen aan de doelmatige inzet van middelen.

Onze jeugd dient hulp en zorg te krijgen die nodig is. Ook hierbij is communicatie van groot belang.

De CDA-fractie kan instemmen met deze verordening en steunde niet de ingediende amendementen van D66 die volgens ons niets toevoegde.
Vaststellen Uitgangspuntennotitie participatiewet regio Midden-Limburg
De participatiewet is één van de drie decentralisaties die op 1 januari aanstaande ingaan. Deze wet wordt samen uitgevoerd met 6 andere Midden-Limburgse gemeenten. Er stromen géén mensen meer in de WSW, echter huidige werknemers in de WSW behouden hun rechten.

Er dienen in onze regio 230 garantiebanen te worden gecreëerd, waarvan 45 bij de overheid en 185 bij reguliere werkgevers.

Voor deze banen is een loonkostensubsidie beschikbaar. Uitkeringsgerechtigde worden verplicht tot een tegenprestatie.

We spreken van een sociaal deelfonds waarbij de budgetten voor de drie decentralisaties worden gebundeld. Nu de staatssecretaris laat weten dat het deelfonds niet meer van toepassing is, heeft het CDA de vraag hoe Leudal hier dan mee omgaat.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te re-integreren of maatschappelijk te participeren. Het CDA is van mening dat mensen die dit betreft voldoende ondersteund dienen te worden door de gemeente. Wij vinden het een goede zaak dat het ondersteunen van deze mensen een lokale vrijheid is van de gemeente.

Landelijk is er nog géén besluit genomen over de loonkostensubsidies. Echter is duidelijk dat er flink bezuinigd gaat worden, terwijl de doelgroep groter wordt.

Ook bij dit onderwerp is de communicatie wederom erg belangrijk. Er moet immers een cultuuromslag gemaakt worden. Voorts vindt de CDA-fractie dat er maatwerk per persoon geleverd dient te worden.

De CDA-fractie kan instemmen met deze uitgangspuntennotitie.
Namens CDA-Leudal
Maurice Schreurs