Verslag raadsvergadering van 8 september 2015

In deze vergadering hebben we een drietal verordeningen voor bedrijveninvesteringszones 2016-2020 vastgesteld. Het gaat om bedrijventerrein Haelen, centrum Heythuysen en bedrijventerrein Ittervoort.

Een bedrijfsinvesteringszone maakt het voor ondernemers op een bedrijventerrein of winkelgebied mogelijk om gezamenlijk in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te investeren, waarbij alle ondernemers meebetalen, ook de zogenaamde freeriders. Denk hierbij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals bewegwijzering en verlichting, extra beveiliging door bv. camerabewaking of surveillance en de groenvoorziening. Voor Limburg een unieke situatie waar zoveel bedrijven aan dit initiatief deel willen nemen. Als CDA vinden we, dat we vooral de deelnemende bedrijven een groot compliment moeten geven.

Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort. De contouren van het bestemmingsplan zijn reeds in 2010 door deze raad vastgesteld. Daarmee is en blijft het een conserverend bestemmingsplan. Het CDA heeft daarom ingestemd met vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan. Het is fijn dat de ondernemers in Ittervoort ondanks de crisis zo goed zaken blijven doen, dat men van binnenuit groei weet te realiseren. Denk aan bedrijven als Adams, BRB, Bemar, Eldra en de Betoncentrale om maar een paar voorbeelden te noemen. Dit is zeer positief voor de toekomst van de bedrijven zelf en voor de werkgelegenheid in met name Leudal west.

De contouren van 2010 zijn toen blijkbaar goed gekozen, want het toont aan dat het nu nog onbebouwde gebied nodig is, om de groei die zich nu aftekent, op te vangen. Daar zijn we als CDA erg blij mee. Terecht is er aandacht voor de uitbreiding van BRB, doormiddel van een bezwaarschrift. Wij hebben de portefeuillehouder meegegeven dat als wanneer BRB daadwerkelijk de procedure opstart om uit te breiden, om dan met de betrokken omwonenden in gesprek te gaan om tot een goede inpassing te komen.

Ook in deze vergadering kwam een motie vreemd aan de orde van de dag inzake aanbesteding bibliotheekwerk aan de orde

Als CDA hebben we op 30 juni bij behandeling kadernota net als bij de begrotingsbehandeling ook aandacht gevraagd voor het bibliotheekwerk.

Het college / de wethouder heeft aangegeven dat men in afwachting was van de uitkomsten van de lopende aanbesteding. Inzet is en was gaf de wethouder aan de jeugd en scholen. Voor het CDA is dit een uitgangspunt dat deze basisvoorziening in zoveel mogelijk kernen in de basisschool in stand wordt gehouden. De bibliotheek is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het bevorderen van de leesvaardigheid, taalontwikkeling en educatie.
Kernfuncties zijn lezen, leren en informeren. Een bibliotheek in de school is daarvoor uitermate geschikt. Samenwerking met de scholen maar ook met de buurgemeenten op het gebied van bibliotheekwerk is en blijft belangrijk voor het CDA.

In een collegemededeling werd aangegeven dat de aanbesteding was stopgezet en dat het bibliotheekwerk voorlopig bij bibliocenter blijft. De scholen krijgen een grotere rol met betrekking tot het bibliotheekwerk. Het CDA is in ieder geval blij met de rol die de scholen gaan krijgen. Dit past perfect in de eerder genoemde visie die het CDA bij de handeling van de kadernota in juni heeft weergegeven. Over de meerkosten voor 2016 zullen we met de begrotingsbehandeling nog te spreken komen.

De motie vreemd aan de orde van de dag inzake veiligheidsmaatregelen i.v.m. kerncentrale Tihange die door het CDA mede was ingediend werd unaniem door de raad aangenomen.

De motie vreemd aan de orde van de dag inzake opvang vluchtelingen. Het CDA wil graag als er een beroep op ons wordt gedaan dit ruimhartig ·ondersteunen. De motie werd ingetrokken na informatie en debat. Het college had ook al besloten dat als er een beroep op Leudal wordt gegaan hieraan medewerking te verlenen.

Bij de ingekomen stukken veel zienswijze m.b.t. de reparatie en veegplan. Het CDA heeft al deze stukken doorverwezen naar de commissie Fysiek. Er zijn door de gemeente structurele fouten zijn gemaakt omtrent beekdalen nabij bouwblokken. Als CDA willen we een motie indienen, waarbij de gemaakte kosten door adviesbureaus, door gemeente worden vergoed.