Sociale cohesie

De huidige nadruk in de politiek op ‘participatie in de maatschappij’ is voor het CDA altijd al een speerpunt van beleid geweest. Maatschappelijke binding en cohesie in de samenleving is dan ook een dierbaar thema. Met name in de huidige tijd, waarin sprake is van individualisme en nadruk op persoonlijk scoren. Welvaart en mobiliteit maken het immers mogelijk om in grote persoonlijke vrijheid ‘je ding te doen’. Dat kan positief zijn voor ontwikkeling van mensen maar het kan ook leiden tot verschraling van relaties en tot eenzaamheid. Om die reden wenst het CDA iedereen te betrekken bij het gemeenschappelijke leven in dorp, gemeente en regio. Maar streven naar participatie is niet eenvoudig.

De bewoners van de gemeente Leudal zijn zeer verschillend en het is dan ook logisch dat de behoeftes aan sociale cohesie verschilt tussen bewoners. Er is – ruw geschetst – minstens sprake van twee soorten burgers. Er is enerzijds de bewoner die al vanuit diverse generaties terug in een van de kernen binnen Leudal woont en die zich vanuit deze achtergrond sterk gebonden voelt aan de traditionele waarden binnen het dorp en die zich vereenzelvigt met het dorp en de gemeenschap.  Vaak zijn het deze bewoners die lid zijn van de verenigingen in het dorp en die vanuit dat lidmaatschap activiteiten organiseren binnen het dorp, saamhorigheid in stand houden en klaar staan voor elkaar. ‘Gewoon, omdat het goed is voor het dorp’. Veel politieke aandacht gaat uit naar deze groep. Het borgen en bevorderen van deze gemeenzaamheid is ook voor het CDA erg belangrijk. Ook in tijden van forse bezuinigingen, blijft het CDA zich inzetten voor een bloeiend verenigingsleven.

Anderzijds is er de bewoner die zich minder gebonden voelt aan de traditionele waarden en die zich –in vergelijk met de eerder genoemde inwoner- minder inzet voor het dorp. Zij leven hun eigen, vrij geïsoleerde leven. Dat kan zijn omdat de ‘traditie’ hem/haar niet zo aanspreekt en dat hij/zij juist op zoek is naar verandering en naar contacten die meer over de grens van dorp of gemeente liggen. Of omdat hij/zij nu eenmaal niet in het dorp geboren is en niet de energie wil nemen (soms ook aangemoedigd)  om ‘bij de groep’ te horen. ‘Ik heb nu eenmaal niet zo veel met het dorp’. Vaak participeren deze burgers in de maatschappij via lidmaatschap van een culturele vereniging of ‘service club’ buiten het dorp of via actieve betrokkenheid met organisaties zoals Amnesty International of Greenpeace. Maar ook voor deze inwoners geldt de participatie aan de lokale gemeenschap als een (op)gave. Het CDA wil zich nadrukkelijk ook voor deze inwoners inzetten en hen ook lokaal uitdagen tot maatschappelijke participatie.

Het is –zoals gezegd- een ruwe  schets en de werkelijkheid zal zijn dat veel bewoners eigenschappen van beide soorten burgers zullen hebben. Dit wordt nog versterkt door de sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Participatie is enorm veranderd doordat er meer mensen ‘ van buiten’ in de dorpen zijn komen wonen, doordat er veel meer druk op mensen is gekomen om economisch te presteren en doordat er veel meer communicatie middelen zijn die een ‘persoonlijk’ contact minder noodzakelijk maken.

CDA Leudal streef er naar om Sociale Cohesie binnen Leudal van onderop in stand te houden en te stimuleren. Juist vanwege de genoemde verschillen tussen de bewoners en hun behoeftes wil het CDA zich er voor inzetten om zo veel mogelijk inwoners op hun eigen wijze te kunnen laten participeren aan de lokale maatschappij.  Tegelijkertijd wil het CDA de bewoners daar ook toe uitdagen. Dus niet vanuit de gedachte dat bewoners ergens recht op hebben maar veeleer vanuit de gedachte dat bewoners een eigen verantwoordelijkheid hebben om een omgeving te realiseren waar aandacht is voor elkaar en waar maatschappelijke binding en sociale cohesie is.

CDA Leudal zal daarom actief contact zoeken met platforms binnen de kernen, zoals dorpsraden en verenigingen, om een goed beeld te krijgen waar behoeftes liggen, hoe men deze voor de langere termijn in stand wil houden en hoe dat past binnen ontwikkelingen in andere kernen en in de gemeente als geheel. Vanuit dat beeld wil CDA Leudal zich dan inzetten om samen met de betreffende (groep van) kern(en) of vereniging(en) de sociale cohesie te borgen en te bevorderen binnen Leudal. Het blijvend kunnen rekenen op een ontmoetingsplek voor de bewoners (bijvoorbeeld in de vorm van de aanwezigheid van een gemeenschapshuis) hoort daarbij.